Banner

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce został otwarty w efekcie transakcji pomiędzy Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. W wyniku tej transakcji większość prowadzonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. czynności bankowych zostało przejętych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A..

Z Raiffeisen Bank Polska S.A. wyodrębniony został portfel kredytów zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych w walucie obcej, który nie był objęty transakcją i który ostatecznie został w wyniku przekształcenia wcielony w Raiffeisen Bank International AG tworząc oddział w Polsce. W skład tego portfela wchodzą również klienci, którym inicjalnie udzielono kredytu w walucie obcej ale w wyniku restrukturyzacji przewalutowano go na złotówki, jak również kredyty w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty.

14 września 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę zarówno na transakcję jak i przekształcenie w oddział.

Przedmiotem działalności Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jest obsługa działalności hipotecznej przejętej z Raiffeisen Bank Polska S.A., do terminu zapadalności portfela kredytów hipotecznych (tj. do 2053 roku) wraz ze spłatami kredytów – tj. wyłącznie obsługa istniejącego portfela, w tym restrukturyzacja kredytów. Ponadto Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce zajmuje się obsługą niektórych kredytów udzielonych klientom korporacyjnym oraz pełnieni funkcję depozytariusza i likwidatora dla wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w likwidacji. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce nie wykonuje czynności związanych z obsługą gotówki (poza wykonywaniem zadań depozytariusza w stosunku do funduszów w likwidacji) oraz nie przyjmuje depozytów.

Co się zmieniło z perspektywy klienta?

Najistotniejsza zmiana dotyczy sposobu spłat rat udzielonych kredytów. Dotychczasowy rachunek bieżący (ROR) służący do spłat rat kredytu został przeniesiony do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wraz ze środkami, które były na nim zgromadzone. W związku z tym wszelkie dyspozycje dotyczące tego rachunku będzie można składać bezpośrednio przy kontakcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

W celu zapewnienia wygodnego sposobu obsługi kredytu udostępniliśmy nowy rachunek. Rachunek ten służy wyłącznie do spłaty Kredytu/Pożyczki hipotecznej. Jest to jedyny rachunek do dokonywania w/w spłat.

Informacja w tej sprawie, wraz z nowymi numerami rachunków, została Państwu przesłana listownie w drugiej połowie września br. i powtórzona w drugiej połowie października br.

Obsługa pozostałych produktów takich jak: konta osobiste, rachunki firmowe, karty, kredyty gotówkowe, kredyty dla firm, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne będzie realizowana przez Bank. BGŻ BNP Paribas S.A. Zasady obsługi produktów przenoszonych do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będą ustalone przez ten bank.

Co się nie zmieniło z perspektywy klienta?

Transakcja oraz podział nie będą miały wpływu na warunki cenowe określone umową kredytu. Kredyt udzielony w walucie obcej (w tym indeksowany lub denominowany do waluty obcej) zabezpieczony hipotecznie pozostanie w Raiffeisen Bank Polska S.A. (po planowanym od listopada br. przekształceniu w Raiffeisen Bank International Oddział w Polsce). Podział Banku nie wiąże się ze zmianą parametrów cenowych kredytu (oprocentowanie i opłaty związane z kredytem pozostają takie same) i nie ma potrzeby podpisywania aneksu do umowy kredytowej.

Produkty ubezpieczeniowe, zarówno grupowe, jak i indywidualne, oferowane wraz z produktami kredytowymi udzielonymi przez Raiffeisen Bank Polska S.A., pozostaną obsługiwane przez Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, a ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokość marży zgodnie z zasadami określonymi w umowie kredytowej.

Opis sposobu spłaty kredytu w zależności od sytuacji klientów

Zgodnie z założeniami transakcji, rachunki bieżące (wraz z innymi produktami), z których klienci spłacali raty zostały przeniesione do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. W związku z czym na potrzeby obsługi kredytów, dla klientów przygotowane zostały nowe numery rachunków. Spłata będzie musiała być dokonywana przez klientów - przelewem (lub też w oddziale RBI PL bez dodatkowej opłaty), na wskazany, nowy numer rachunku.

W związku z tym, że w portfelu znajdują się klienci, których kredyt denominowany jest w walucie obcej a ubezpieczenie w złotówkach, duża część klientów dostanie dwa numery rachunków tzn. rachunek do spłaty rat kredytu (w walucie udzielonego kredytu) oraz rachunek do spłaty ubezpieczenia (w złotówkach).
 

Liczba numerów rachunków oraz obsługiwane waluty na rachunkach zależą od sytuacji konkretnego klienta:

Klient z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie obcej (spłacany w walucie obcej) z ubezpieczeniem wykupionym za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A.:

  • Nowy numer rachunku do spłaty rat kredytu – prowadzony w walucie obcej
  • Nowy numer rachunku do opłacania składek ubezpieczeniowych oraz innych opłat dotyczących tego kredytu – prowadzony w PLN

Klient z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie obcej (spłacany w walucie obcej) bez ubezpieczenia wykupionego za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A.:

  • Nowy numer rachunku do spłaty rat kredytu – prowadzony w walucie obcej
  • Nowy numer rachunku do opłat dotyczących tego kredytu – prowadzony w PLN

Klient z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie obcej (spłacany w PLN) bez ubezpieczenia wykupionego za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A.:

  • Jeden nowy numer rachunku do spłaty rat kredytu i opłacania opłat dotyczących tego kredytu – prowadzony w PLN.

Klient z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie obcej (spłacany w PLN) z ubezpieczeniem wykupionym za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A.:

  • Jeden nowy numer rachunku do spłaty rat kredytu, opłacania składek ubezpieczeniowych oraz innych opłat dotyczących tego kredytu – prowadzony w PLN

Klient z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie obcej (przewalutowany na złotówki w procesie restrukturyzacji) z ubezpieczeniem wykupionym za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A.:

  • Jeden nowy numer rachunku do spłaty rat kredytu, opłacania składek ubezpieczeniowych oraz innych opłat dotyczących tego kredytu – prowadzony w PLN

Klient z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie obcej (przewalutowany na złotówki w procesie restrukturyzacji) bez ubezpieczenia wykupionego za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A.:

  • Jeden nowy numer rachunku do spłaty rat kredytu oraz innych opłat dotyczących tego kredytu – prowadzony w PLN


Ogólnie o Raiffeisen Bank International AG

Raiffeisen Bank International AG (RBI), z siedzibą w Austrii, jest wiodącym bankiem korporacyjnym i inwestycyjnym, z pewną pozycją w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. RBI prowadzi swoje operacje w 14 krajach regionu oferując szeroką gamę usług finansowych włączając to również (poza istotnym zaangażowaniem w segmencie bankowości) między innymi usługi z zakresu leasingu czy też zarządzania aktywami.

W sumie prawie 50 000 pracowników obsługuje 16,7 miliona klientów za pośrednictwem ponad 2400 placówek, z czego większość w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2005 r. Akcje RBI są notowane na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

RBI jest drugim co do wielkości bankiem w Austrii i jednym z wiodących banków komercyjnych i inwestycyjnych w kraju. Suma bilansowa RBI wynosi 135,15 miliarda euro (według stanu na 31 grudnia 2017 r.) będąc jedną z największych grup bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

W dniu 14.09.2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na podział Raiffeisen Bank Polska S.A. i na przejęcie wydzielonej części przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Szczegóły dotyczące wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska S.A. znajdują się w planie podziału, dostępnym na stronach internetowych obu banków.

Komunikat KNF nr 403 z dnia 14.09.2018 r.

Komunikat dotępny również na www.knf.gov.pl