Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Transakcja sprzedaży tzw. Podstawowej Działalności Banku na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w drodze podziału byłego Raiffeisen Bank Polska SA została zamknięta z końcem października 2018 r.

Produkty i operacje Raiffeisen Bank Polska S.A. nie objęte transakcją sprzedaży zostały przeniesione w drodze połączenia transgranicznego do oddziału zagranicznego Raiffeisen Bank International AG w Polsce, zarejestrowanego pod nazwą Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Z Raiffeisen Bank Polska S.A. wyodrębniony został portfel kredytów zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych w walucie obcej. W skład tego portfela wchodzą także klienci, którym inicjalnie udzielono kredytu w walucie obcej ale w wyniku restrukturyzacji przewalutowano go na złotówki, jak również kredyty w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty.

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę zarówno na transakcję jak i przekształcenie Banku w oddział zagraniczny w dniu 14 września 2018 r.

Przedmiotem działalności Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jest obsługa działalności hipotecznej przejętej z Raiffeisen Bank Polska S.A., do terminu zapadalności portfela kredytów hipotecznych (tj. do 2053 roku) wraz ze spłatami kredytów – tj. wyłącznie obsługa istniejącego portfela, w tym restrukturyzacja kredytów. Ponadto Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce zajmuje się obsługą niektórych kredytów udzielonych klientom korporacyjnym oraz pełnieni funkcję depozytariusza i likwidatora dla wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w likwidacji. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce nie wykonuje czynności związanych z obsługą gotówki (poza wykonywaniem zadań depozytariusza w stosunku do funduszów w likwidacji) oraz nie przyjmuje depozytów.

Co się zmieniło z perspektywy klienta?

Najistotniejsza zmiana dotyczy sposobu spłat rat udzielonych kredytów. Dotychczasowy rachunek bieżący (ROR) służący do spłat rat kredytu został przeniesiony do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wraz ze środkami, które były na nim zgromadzone. W związku z tym wszelkie dyspozycje dotyczące tego rachunku będzie można składać bezpośrednio przy kontakcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

W celu zapewnienia wygodnego sposobu obsługi kredytu udostępniliśmy nowy rachunek. Rachunek ten służy wyłącznie do spłaty Kredytu/Pożyczki hipotecznej. Jest to jedyny rachunek do dokonywania w/w spłat.

Informacja w tej sprawie, wraz z nowymi numerami rachunków, została Państwu przesłana listownie w drugiej połowie września br. i powtórzona w drugiej połowie października br.

Obsługa pozostałych produktów takich jak: konta osobiste, rachunki firmowe, karty, kredyty gotówkowe, kredyty dla firm, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne będzie realizowana przez Bank. BGŻ BNP Paribas S.A. Zasady obsługi produktów przenoszonych do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będą ustalone przez ten bank.

Co się nie zmieniło z perspektywy klienta?

Transakcja oraz podział nie będą miały wpływu na warunki cenowe określone umową kredytu. Kredyt udzielony w walucie obcej (w tym indeksowany lub denominowany do waluty obcej) zabezpieczony hipotecznie pozostanie w Raiffeisen Bank Polska S.A. (po planowanym od listopada br. przekształceniu w Raiffeisen Bank International Oddział w Polsce). Podział Banku nie wiąże się ze zmianą parametrów cenowych kredytu (oprocentowanie i opłaty związane z kredytem pozostają takie same) i nie ma potrzeby podpisywania aneksu do umowy kredytowej.

Produkty ubezpieczeniowe, zarówno grupowe, jak i indywidualne, oferowane wraz z produktami kredytowymi udzielonymi przez Raiffeisen Bank Polska S.A., pozostaną obsługiwane przez Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, a ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokość marży zgodnie z zasadami określonymi w umowie kredytowej.

Opis sposobu spłaty kredytu w zależności od sytuacji klientów

Zgodnie z założeniami transakcji, rachunki bieżące (wraz z innymi produktami), z których klienci spłacali raty zostały przeniesione do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. W związku z czym na potrzeby obsługi kredytów, dla klientów przygotowane zostały nowe numery rachunków. Spłata będzie musiała być dokonywana przez klientów - przelewem (lub też w oddziale RBI PL bez dodatkowej opłaty), na wskazany, nowy numer rachunku.

W związku z tym, że w portfelu znajdują się klienci, których kredyt denominowany jest w walucie obcej a ubezpieczenie w złotówkach, duża część klientów dostanie dwa numery rachunków tzn. rachunek do spłaty rat kredytu (w walucie udzielonego kredytu) oraz rachunek do spłaty ubezpieczenia (w złotówkach).
 

Liczba numerów rachunków oraz obsługiwane waluty na rachunkach zależą od sytuacji konkretnego klienta:

Klient z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie obcej (spłacany w walucie obcej) z ubezpieczeniem wykupionym za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A.:

  • Nowy numer rachunku do spłaty rat kredytu – prowadzony w walucie obcej
  • Nowy numer rachunku do opłacania składek ubezpieczeniowych oraz innych opłat dotyczących tego kredytu – prowadzony w PLN

Klient z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie obcej (spłacany w walucie obcej) bez ubezpieczenia wykupionego za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A.:

  • Nowy numer rachunku do spłaty rat kredytu – prowadzony w walucie obcej
  • Nowy numer rachunku do opłat dotyczących tego kredytu – prowadzony w PLN

Klient z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie obcej (spłacany w PLN) bez ubezpieczenia wykupionego za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A.:

  • Jeden nowy numer rachunku do spłaty rat kredytu i opłacania opłat dotyczących tego kredytu – prowadzony w PLN.

Klient z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie obcej (spłacany w PLN) z ubezpieczeniem wykupionym za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A.:

  • Jeden nowy numer rachunku do spłaty rat kredytu, opłacania składek ubezpieczeniowych oraz innych opłat dotyczących tego kredytu – prowadzony w PLN

Klient z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie obcej (przewalutowany na złotówki w procesie restrukturyzacji) z ubezpieczeniem wykupionym za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A.:

  • Jeden nowy numer rachunku do spłaty rat kredytu, opłacania składek ubezpieczeniowych oraz innych opłat dotyczących tego kredytu – prowadzony w PLN

Klient z kredytem hipotecznym udzielonym w walucie obcej (przewalutowany na złotówki w procesie restrukturyzacji) bez ubezpieczenia wykupionego za pośrednictwem Raiffeisen Bank Polska S.A.:

  • Jeden nowy numer rachunku do spłaty rat kredytu oraz innych opłat dotyczących tego kredytu – prowadzony w PLN


Ogólnie o Raiffeisen Bank International AG

Raiffeisen Bank International AG (RBI), jest wiodącym bankiem korporacyjnym, inwestycyjnym i detalicznym, z pewną pozycją w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Poza Polską, RBI prowadzi swoje działania w 13 krajach regionu oferując szeroką gamę usług finansowych włączając w to również (poza istotnym zaangażowaniem w segmencie bankowości) między innymi usługi z zakresu leasingu czy też zarządzania aktywami.

W sumie prawie 47 000 pracowników obsługuje około 16 milionów klientów za pośrednictwem ponad 2200 placówek, z czego większość w Europie Środkowo-Wschodniej (według stanu na listopad 2018 r.). Od 2005 r. Akcje RBI są notowane na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Raiffeisen Bank International AG jest drugim co do wielkości bankiem w Austrii (mierzone łączną wartością aktywów). Suma bilansowa RBI wynosi 146,2 miliarda euro (według stanu na 30 września 2018 r.) będąc jedną z największych grup bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Raiffeisen Bank International AG, spółka akcyjna prawa austriackiego z siedzibą w Wiedniu, Austria, adres: Am Stadtpark 9, A-1030 Wiedeń, Austria, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu (Handelsgericht Wien) pod numerem FN 122.119m, z wpłaconym kapitałem zakładowym 1.003.265.844,05 EUR, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000753494, NIP: 1080022658, REGON: 381633721

Nadzór nad działalnością Raiffeisen Bank International AG sprawuje Europejski Bank Centralny oraz Österreichische Finanzmarktaufsicht (Austriacki Urząd ds. Rynku Finansowego).
Raiffeisen Bank International AG nie jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 141a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

W dniu 14.09.2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na podział Raiffeisen Bank Polska S.A. i na przejęcie wydzielonej części przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Szczegóły dotyczące wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska S.A. znajdują się w planie podziału, dostępnym na stronach internetowych obu banków.

Komunikat KNF nr 403 z dnia 14.09.2018 r.

Komunikat dotępny również na www.knf.gov.pl

 

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG ORAZ JEGO ODDZIAŁU W POLSCE

Działalności Raiffeisen Bank International AG oraz jego oddziału w Polsce regulują m.in. następujące akty prawne:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  - Rozporządzenie CRR;

2. Austriacka federalna ustawa o bankowości (niem. Bankwesengesetz – BWG ) – tekst dostępny w języku niemieckim;

3. Polska ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Informujemy, że odesłania do ww. aktów prawnych mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią źródła prawa. Bank nie ponosi odpowiedzialności za aktualność aktów prawnych dostępnych pod wskazanymi odesłaniami oraz ewentualne błędy redakcyjne. Jedynym źródłem prawa są akty prawne opublikowane przez właściwe ograny promulgacyjne.