Banner

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 

O udzielenie wsparcia lub pożyczki na pokrycie pozostałej części zadłużenia, dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, mogą ubiegać się osoby spełniające jedną z poniższych przesłanek:

 • w dniu złożenia wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia, co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego, lub
 • ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego (raty kapitałowo – odsetkowej) w wysokości przekraczającej 50% dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego (ratę kapitałowo-odsetkową) nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy,
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy.

    

Główne założenia wsparcia dla kredytobiorców:

 • okres pomocy: 36 miesięcy,
 • wysokość wsparcia: równowartość rat kapitałowo-odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 2 000,00 PLN miesięcznie,
 • zwrot wsparcia: rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia i jest dokonywany w 144  równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach; w przypadku gdy kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie dokona spłaty 100 rat lub ich równowartości, pozostała część rat zwrotu wsparcia ulega umorzeniu.

 

Główne założenia pożyczki na pokrycie pozostałej części zadłużenia:

 • pożyczka przyznawana jest na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości
 • UWAGA: warunkiem ubiegania się o udzielenie pożyczki na spłatę zadłużenia jest załączenie do wniosku umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości,
 •  
 • wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia: nie może przekraczać kwoty 72 000,00 PLN,
 • zwrot pożyczki na spłatę zadłużenia: rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty pożyczki na spłatę zadłużenia i jest dokonywany w 144  równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach; w przypadku gdy kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie dokona spłaty 100 rat lub ich równowartości, pozostała część rat zwrotu pożyczki na spłatę zadłużenia ulega umorzeniu,
 • kredytobiorca  przed dokonaniem sprzedaży  kredytowanej nieruchomości może wystąpić o przyrzeczenie udzielenia mu pożyczki na spłatę zadłużenia (promesę); promesa jest udzielana w przypadku, w którym kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup
 • UWAGA: warunkiem ubiegania się o udzielenie promesy jest załączenie do wniosku przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

 

Jak złożyć wniosek o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia?

 • wypełnij wszystkie wymagane pola wniosku i podpisz wniosek zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku,
 • wniosek wraz z załącznikami złóż w Banku jednym z poniższych kanałów:
  • poprzez bankowość internetową R-NET
  • przesyłając wiadomość na adres moje.pytania@rbinternational.com.pl
  • listownie na adres Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
 • oczekuj na kontakt ze strony Banku z informacją o podjętej decyzji dotyczącej przyznania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia,
 • jednocześnie zastrzegamy, iż przyznanie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji wniosku i stwierdzeniu przez Bank spełnienia przez kredytobiorców warunków określonych w Ustawie, 
 • za dzień wpływu wniosku uznaje się złożenie dyspozycji w dzień roboczy do godziny 17:00.

 

POUCZENIE: w przypadku otrzymania nienależnego wsparcia lub nienależnej pożyczki kredytobiorca dokona zwrotu środków równych kwocie przyznanego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego pisemnej informacji o uzyskaniu nienależnego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

 

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania wsparcia i  pożyczki na spłatę zadłużenia dostępne są w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. poz. 1925, z późn. zm.), zmienionej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1358);