Banner
Dodatkowe dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu na lokalu/domu mieszkalnym w spółdzielni mieszkaniowej

  • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające: prawo do lokalu, brak zaległości w opłatach czynszowych, informacja, że spółdzielnia mieszkaniowa nie jest w stanie upadłości, fakt iż przedmiotowy lokal posiada / nie posiada założonej księgi wieczystej, brak jest przeciwskazań do założenia księgi wieczystej (dotyczy własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego) oraz zawierające informację o numerze księgi wieczystej gruntu, na którym budynek z przedmiotowym lokalem jest posadowiony

Dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu na budynku mieszkalnym jednorodzinnym

  • Dokument potwierdzający przyjęcie budynku do użytkowania (dla budynków wzniesionych po 1994 roku) – zgłoszenie o zakończeniu budowy z adnotacją Urzędu, że nie wnosi sprzeciwu na przystąpienie do użytkowania/pozwolenie na użytkowanie
  • Dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku jeżeli nie jest wskazana w innym dokumencie
  • Dokument potwierdzający prawnie uregulowany dostęp do drogi publicznej (o ile nie wynika to z pozostałych przedstawionych dokumentów)
  • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów (ważny 12 miesięcy od daty wydania)
  • Decyzja o warunkach zabudowy lub zaświadczenie z właściwego urzędu o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (gdy powierzchnia gruntu jest większa lub równa 1ha, nie jest wymagany gdy stanowi załącznik do operatu szacunkowego)

Dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu na działce niezabudowanej

  • Dokument potwierdzający prawnie uregulowany dostęp do drogi publicznej (o ile nie wynika to z pozostałych przedstawionych dokumentów)
  • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (ważny 12 miesięcy od daty wydania)
  • Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub ważna decyzja o pozwoleniu na budowę

 

WSTECZ