Banner
Wymagane dokumenty dotyczące zmiany warunków umowy według typu wnioskowanej zmiany
1. Zmiana zabezpieczenia
 • Wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej
 • Operat szacunkowy wraz z wszystkimi załącznikami nie starszy niż 12 miesięcy od daty sporządzenia, z pieczątką i podpisem Rzeczoznawcy majątkowego, określający wartość nieruchomości dla celów zabezpieczenia wierzytelności;
 • Kolorowe zdjęcia z zewnątrz i wewnątrz budynku, nie starsze niż 3 miesiące (dotyczy, gdy dostarczony operat jest starszy niż 3 miesiące);
 • Formularz danych osobowych wszystkich osób będących przy zobowiązaniu wraz z dokumentami identyfikacyjnymi (jeśli dotyczy); 
 • Formularz danych osobowych dla nowych osób przystępujących do zobowiązania będących właścicielami/współwłaścicielami proponowanej nieruchomości, z poświadczonym przez notariusza podpisem osób składających, na podstawie aktualnego/ważnego dokumentu tożsamości wraz z dokumentami identyfikacyjnymi (jeśli dotyczy); 
 • Dokument potwierdzający podstawę nabycia nieruchomości (akt notarialny, przydział lokalu, umowa cywilnoprawna nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, decyzja administracyjna, prawomocne postanowienie o nabyciu spadku, umowa darowizny, itp.);
 • Aktualne dokumenty finansowe -> Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem;
 • Dodatkowe dokumenty dotyczące nieruchomości;
1a. W przypadku bezciężarowego odłączenia działek:
 • Pod drogę publiczną/drogę wewnętrzną:
  • Dokument, z którego wynika, że działka ma być przeznaczona pod drogę publiczną/drogę wewnętrzną (umowa, decyzja itp.);
  • Ostateczny projekt podziału nieruchomości;
  • Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wydana przez uprawniony Organ;
  • Wypis z ewidencji gruntów z uwzględnionym podziałem nieruchomości;
 •  
 • W celu sprzedaży:
  • Operat szacunkowy wraz ze wszystkimi załącznikami (nie starszy niż 12 miesięcy od daty sporządzenia, z pieczątką i podpisem Rzeczoznawcy majątkowego, sporządzony dla celu zabezpieczenia wierzytelności) określający wartość nieruchomości, która pozostaje zabezpieczeniem wierzytelności Banku;
  • Ostateczny projekt podziału nieruchomości;
  • Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wydana przez uprawniony Organ;
  • Wypis z ewidencji gruntów z uwzględnionym podziałem nieruchomości;

 

2. Zwolnienie z długu Kredytobiorcy/przyłączenie Kredytobiorcy
4. Zmiana systemu rat kredytu z równych na malejące (nie dotyczy Klientów ex Polbank)
5. Skrócenie okresu kredytowania
6. Zmiana terminu dostarczenia aktu notarialnego/pozwolenia na użytkowanie/wypłaty środków/operatu szacunkowego
 • Wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej
 • Pisemne wyjaśnienie klienta/dewelopera dotyczące przyczyn nieukończenia w terminie inwestycji;
 • Aktualna kolorowa dokumentacja fotograficzna nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie;
 • Kompletny Dziennik Budowy dotyczący finansowanej  kredytem inwestycji - kopie wszystkich stron DzB (jeśli dotyczy);
7. Przejęcie długu (Klient Firmowy)