Banner
Klauzula informacyjna Związku Banków Polskich - Bankowy Rejestr       

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (dalej „Bank”)  informuje, że przekazuje dane osobowe do zbioru danych BANKOWY REJESTR.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) — działając z upoważnienia Związku Banków Polskich – Bank informuje, że:

1) Administratorem danych zbioru danych osobowych BANKOWY REJESTR jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (zwany dalej - „ZBP”) ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, dane kontaktowe: Biuro Obsługi Klienta ZBP, ul. Postępu 17 A, 02-676 Warszawa (zwane „BOK1”), adres e-mail: kontakt@zbp.pl;

2) W ZBP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zbp.pl lub pisemnie na adres BOK wskazany w pkt 1 (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);

3) Dane osobowe będą przetwarzane:

               a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawą
                  prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego), oraz

               b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń -
                  podstawą prawną w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes ZBP, jako administratora danych, polegający na rozpatrzeniu
                  zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami;

4) Zakres danych osobowych przetwarzanych w tym zbiorze obejmuje Pani/Pana: imię i nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, adres zamieszkania;

5) Odbiorcami danych osobowych gromadzonych w zbiorze danych BANKOWY REJESTR są uczestniczące w wymianie informacji za pośrednictwem BANKOWEGO REJESTRU podmioty wymienione w art. 105 lit. 4 i 4d Prawa bankowego, tj. banki krajowe i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe i ich oddziały, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, biura informacji gospodarczej, instytucje finansowe będące podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe oraz instytucje pożyczkowe i podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

6) Dane osobowe będą przetwarzane:

               a) dla celów dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego - przez okres pięciu lat od daty wygaśnięcia
                  zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Uczestnikiem BANKOWEGO REJESTRU (po spełnieniu warunków, o których
                  mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego), a w przypadku braku wygaśnięcia zobowiązania przez okres 10 lat od daty
                  przekazania danych osobowych do BANKOWEGO REJESTRU, oraz

               b) dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń - do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych
                  roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania; w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Źródłem, z którego przekazano dane osobowe do zbioru danych BANKOWY REJESTR, jest Bank.