INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH dla osób reprezentujących Kontrahenta Banku (w tym prokurentów i pełnomocników) oraz pracowników i współpracowników Kontrahenta

 

Wdrożyliśmy Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które daje Tobie większą kontrolę nad tym, jakie dane, w jaki sposób i w jakim zakresie są wykorzystywane

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako "RODO").

Zapoznaj się z informacjami na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,
adres: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa.

Aby skontaktować się z Bankiem w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, mogą Państwo skorzystać z następujących kanałów komunikacji:

 • formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku (/formularz-kontaktowy/),
 • ogólna Infolinia pod numerem 22 578 56 02 lub 801 822 222 (koszt połączenia wg taryfy operatora),
 • listownie na adres: Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa.
Inspektor Ochrony Danych

Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować:

 • listownie na adres: Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Inspektor Ochrony Danych, Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa,
 • mailowo na adres e-mail: iod@rbinternational.com.pl
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

1. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku, tj. zawarcia i wykonywania umowy z Kontrahentem Banku – w przypadku, gdy występujecie Państwo jako osoba reprezentująca Kontrahenta, w tym prokurent lub pełnomocnik Kontrahenta, pracownik wskazany do wykonania umowy po stronie Kontrahenta (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO*);

2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku związanych z prowadzeniem działalności bankowej, wynikających m.in. z ustawy Prawo bankowe (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO*); w zależności od umocowania wynikającego z ustawy bądź zakresu udzielonego pełnomocnictwa, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w celu: 

 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. cele AML), 
 • zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz kontrolą wewnętrzną Banku,
 • wypełniania obowiązków sprawozdawczych i raportowych względem polskich organów państwowych (w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej) oraz austriackiego Urzędu Nadzoru Rynku Finansowego (Finanzmarktaufsicht Österreich), a także względem Europejskiego Banku Centralnego, 
 • realizacji obowiązków związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank,
 • przeciwdziałania nadużyciom na rynku, 
 • realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, w tym dokonywania rozliczeń podatkowych, 
 • przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z działalnością przestępczą.

3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO*), w zależności od umocowania wynikającego z ustawy bądź zakresu udzielonego pełnomocnictwa bądź obowiązków, jakie wykonujecie Państwo w związku z umową Kontrahenta z Bankiem, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w celu:

 • zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom na szkodę Banku,
 • prowadzenia postępowań wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności działań Banku i jego pracowników z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Banku,
 • jeśli znajdzie zastosowanie w Państwa przypadku – w celu wykrywania naruszeń etycznych, konfliktów interesów oraz wręczanych i otrzymywanych korzyści, w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Banku do celów przestępczych, 
 • monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez Bank usług, w tym monitorowania rozmów telefonicznych i spotkań, badania zadowolenia klientów z usług Banku,
 • jeśli znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku – w celu dochodzenia od Kontrahenta roszczeń, restrukturyzacji zadłużenia Kontrahenta względem Banku lub sprzedaży wierzytelności Banku,
 • prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
 • prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Banku.

4. Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, będziemy przetwarzać dane w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Źródło pozyskiwania danych osobowych

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, tj.: imię (imiona), nazwisko, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres e-mail, a także zakres umocowania w imieniu Kontrahenta, funkcja w organie osoby prawnej, rodzaj udzielonej prokury, stanowisko – nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, informujemy, że otrzymaliśmy je od Kontrahenta lub pozyskaliśmy je z publicznie dostępnych rejestrów (np. CEIDG, KRS).

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od umocowania wynikającego z ustawy bądź zakresu udzielonego pełnomocnictwa bądź obowiązków, jakie wykonujecie Państwo w związku z umową Kontrahenta z Bankiem, Państwa dane osobowe przekazujemy:

1.  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku, w tym:

 • podmiotom wspierającym Bank w czynnościach bankowych,
 • zewnętrznym dostawcom usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne,
 • kancelariom prawnym wspierającym nas w obsłudze prawnej,
 • kancelariom i podmiotom zajmującym się windykacją i dochodzeniem należności,

2. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, np.: Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikowi Finansowemu, austriackiemu Organowi Nadzoru Rynku Finansowego – Finanzmarktaufsicht Österreich, Europejskiemu Bankowi Centralnemu,

3. innym bankom i instytucjom kredytowym, o ile przekazanie danych jest niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych lub nabywanie i zbywaniem wierzytelności,

4. podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura informacji gospodarczej,

5. Związkowi Banków Polskich.

Okres przechowywania danych

W przypadku, gdy Państwa umocowanie do reprezentowania Kontrahenta wynika z ustawy, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres pełnienia funkcji, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej z Kontrahentem, w ramach której byliście Państwo wskazani jako osoba reprezentująca Kontrahenta.

W przypadku, gdy Państwa umocowanie do reprezentowania Kontrahenta wynika z pełnomocnictwa, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania pełnomocnictwa, a po jego ustaniu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej z Kontrahentem, w ramach której byliście Państwo wskazani jako pełnomocnik Kontrahenta.

W przypadku, gdy zostaliście Państwo wskazani jako osoby do kontaktu z Bankiem w ramach umowy Kontrahenta z Bankiem, Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej z Kontrahentem, w ramach której byliście Państwo wskazani jako przedstawiciel Kontrahenta.

Termin przedawnienia roszczeń dla Kontrahentów będących przedsiębiorcami najczęściej wynosi 3 lata.

W zależności od pełnionej funkcji lub zakresu pełnomocnictwa, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane również dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończyliśmy stosunki gospodarcze z Kontrahentem.

Czy podanie danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

Podanie danych osobowych Bankowi nie jest Państwa obowiązkiem, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia i wykonywania przez Bank umowy z Kontrahentem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z RODO*?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek w celu wykonania przysługującego Państwu prawa do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych do innego administratora, a gdy będzie to technicznie niemożliwe – do otrzymania od nas kopii danych, które nam Państwo dostarczyli, sprzeciwu.

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z Bankiem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej Informacji.

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Bank Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO*, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Do kogo zgłosić się w sprawie danych osobowych?

Wszelkie wątpliwości lub zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, możesz kierować do powołanego przez nas Inspektora Ochrony Danych.

Adres:
Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Inspektor Ochrony Danych - Katarzyna Kosińska
Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa

iod@rbinternational.com.pl

 

 

Informacje o ochronie danych osobowych w Raiffeisen Bank International AG znajdziesz na stronie  https://www.rbinternational.com - informacja w języku niemieckim i angielskim.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) – nazywane w niniejszej Informacji „RODO"