INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH dla osób kierujących do Banku wnioski, żądania, skargi, reklamacje lub innego rodzaju pisma

 

Wdrożyliśmy Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które daje Tobie większą kontrolę nad tym, jakie dane, w jaki sposób i w jakim zakresie są wykorzystywane

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako "RODO").

Zapoznaj się z informacjami na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,
adres: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa.

Aby skontaktować się z Bankiem w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, mogą Państwo skorzystać z następujących kanałów komunikacji:

 • formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku (/formularz-kontaktowy/),
 • ogólna Infolinia pod numerem 22 578 56 02 lub 801 822 222 (koszt połączenia wg taryfy operatora),
 • listownie na adres: Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa.
Inspektor Ochrony Danych

Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować:

 • listownie na adres: Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Inspektor Ochrony Danych, Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa,
 • mailowo na adres e-mail: iod@rbinternational.com.pl
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe zebrane podczas składania wniosku, żądania, skargi, reklamacji bądź innego pisma kierowanego do Banku, będziemy przetwarzać w następujących celach:

1. Rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa skargę lub reklamację – dotyczące działalności Banku, na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, tj. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO*);

2. Rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa wniosek, żądanie lub inne pismo – dotyczące przysługujących Państwu praw na postawie przepisów art. 15 – 22 RODO* w celu wykonania przez Bank obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO*);

3. Wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Banku, związanych z prowadzeniem działalności bankowej, wynikających m.in. z ustawy Prawo bankowe (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO*); w zależności od kierowanych do nas żądań Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w celu:

 • zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz kontrolą wewnętrzną Banku,
 • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i raportowych względem polskich organów państwowych (w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej) oraz austriackiego Urzędu Nadzoru Rynku Finansowego (Finanzmarktaufsicht Österreich), a także względem Europejskiego Banku Centralnego, 
 • przeciwdziałanie wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z działalnością przestępczą.

4. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO*); w zależności od kierowanych do nas żądań Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na wnioski, żądania lub inne pisma kierowane do Banku (inne niż skargi lub reklamacje wskazane w pkt. 1 i 2 powyżej);
 • zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom na szkodę Banku,
 • prowadzenia postępowań wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności działań Banku i jego pracowników z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Banku,
 • jeśli znajdzie to zastosowanie – w celu wykrywania naruszeń etycznych, konfliktów interesów oraz wręczanych i otrzymywanych korzyści, w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Banku do celów przestępczych,
 • monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez Bank usług, w tym monitorowania rozmów telefonicznych i spotkań, badania zadowolenia Klientów z usług Banku, 
 • jeśli znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku – w celu dochodzenia od Państwa roszczeń, 
 • prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, 
 • prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Banku.

5. Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, będziemy przetwarzać dane w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazujemy:

1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku, w tym:

 • podmiotom wspierającym Bank w czynnościach bankowych,
 • zewnętrznym dostawcom usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne,
 • kancelariom prawnym wspierającym nas w obsłudze prawnej,
 • kancelariom i podmiotom zajmującym się windykacją i dochodzeniem należności.

2. Organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikowi Finansowemu, austriackiemu Organowi Nadzoru Rynku Finansowego - Finanzmarktaufsicht Österreich,

3. Innym bankom i instytucjom kredytowym, o ile przekazanie danych jest niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych lub nabywaniem i zbywaniem wierzytelności,

4. Związkowi Banków Polskich.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez:

 • okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia Państwu odpowiedzi na złożony wniosek, żądanie, skargę, reklamację lub innego rodzaju pismo, tj. przez maksymalnie 60 dni od momentu jego otrzymania, a po upływie tego okresu, do momentu przedawnienia roszczeń, które mogą Państwu przysługiwać względem Banku;
 • czas toczących się postępowań sądowych lub przed organami publicznymi, związanych ze złożoną przez Państwa reklamacją (o ile znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku), a po uzyskaniu prawomocnego wyroku przez Bank – maksymalnie przez 6 lat od uzyskania wyroku;

Czy podanie danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

Podanie danych osobowych Bankowi nie jest Państwa obowiązkiem, ale jest jednocześnie warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oraz udzielenia Państwu odpowiedzi na złożony wniosek, żądanie, skargę, reklamację lub innego rodzaju pismo (jeżeli Państwo nie podadzą nam swoich danych nie będziemy mogli rozpatrzyć ani udzielić odpowiedzi na Państwa wniosek, żądanie, skargę, reklamację lub innego rodzaju pismo).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W celu przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia Państwu odpowiedzi na Państwa wniosek, żądanie, skargę lub reklamację, Bank nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie (w rozumieniu art. 22 RODO*), w tym profilowanie.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z RODO*?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek w celu wykonania przysługującego Państwu prawa do dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych do innego administratora, a gdy będzie to technicznie niemożliwe – do otrzymania od nas kopii danych, które nam Państwo dostarczyli, prawo do sprzeciwu.

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z Bankiem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej Informacji.

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Bank Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO*, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dla Klientów Banku

W przypadku, gdy jesteście Państwo Klientem Banku, osobą poręczającą za zobowiązania innych osób lub dłużnikiem rzeczowym, osobą, która wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez małżonka, pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym Klienta albo spadkobiercą Klienta, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać ponadto zgodnie z udzieloną Państwu dotychczas informacją, której treść jest zamieszczona na stronie www.rbinternational.com.pl

 

 

Do kogo zgłosić się w sprawie danych osobowych?

Wszelkie wątpliwości lub zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, możesz kierować do powołanego przez nas Inspektora Ochrony Danych.

Adres:
Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Inspektor Ochrony Danych - Katarzyna Kosińska
Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa

iod@rbinternational.com.pl

 

 

Informacje o ochronie danych osobowych w Raiffeisen Bank International AG znajdziesz na stronie  https://www.rbinternational.com - informacja w języku niemieckim i angielskim.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) – nazywane w niniejszej Informacji „RODO”