Plan Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.

Opinia biegłego z badania Planu Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. doręczona została opinia biegłego z badania Planu Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzona zgodnie z art. 538 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy ("Opinia Biegłego"). W związku z tym Raiffeisen Bank Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Opinii Biegłego w formie załącznika.

Auditor’s opinion following the audit of the Demerger Plan of Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raiffeisen Bank Polska S.A. hereby informs that on 29 May 2018, the auditor’s opinion following the audit of the Demerger Plan of Raiffeisen Bank Polska S.A. as regards its accuracy and reliability in accordance with Article 537 § 1 of the CCC (“Auditor’s Opinion”) has been delivered. Therefore, the Raiffeisen Bank Polska S.A. hereby publishes the Auditor’s Opinion.

Plan Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. 

W dniu 28 kwietnia 2018 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank”) oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podpisały Plan Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A., sporządzony zgodnie z art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) („Plan Podziału”).

Zgodnie z Planem Podziału podział Banku zostanie dokonany w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH („Podział”). W ramach Podziału, zorganizowana część przedsiębiorstwa Banku, w postaci tzw. Podstawowej Działalności Banku zostanie przeniesiona na Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Podział zostanie przeprowadzony pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych.

Bank niniejszym udostępnia poniżej Plan Podziału wraz załącznikami oraz innymi dokumentami, o których mowa w art. 540 § 31 KSH . Ponadto Bank wyjaśnia, że opinia biegłego z badania Planu Podziału, w zakresie jego poprawności i rzetelności, zgodnie z art. 537 § 1 KSH, zostanie udostępniona niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy.

Signing of the Demerger Plan of Raiffeisen Bank Polska S.A.

On 28 April 2018, Raiffeisen Bank Polska S.A. (the “Bank”) and Bank BGŻ BNP Paribas S.A. signed a demerger plan regarding the demerger of Raiffeisen Bank Polska S.A. prepared in accordance with Article 534 of the Act of 15 September 2000 – Code of Commercial Companies (the “CCC”) (the “Demerger Plan”).

In accordance with the Demerger Plan, the demerger of the Bank will be performed pursuant to Article 529 § 1 Point 4 of the CCC (the “Demerger”). As part of the Demerger, an organised part of the Bank’s business consisting of the Bank’s Core Business will be transferred to Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

The Demerger will be effected subject to the obtainment of the required regulatory approvals.

The Bank hereby provides below the Demerger Plan with the schedules and other documents referred to in Article 540 § 31 of the CCC. Furthermore, the Bank clarifies that the auditor’s opinion following the audit of the Demerger Plan as regards its accuracy and reliability in accordance with Article 537 § 1 of the CCC will be made available as soon as it is prepared by the auditor appointed by the competent registry court.

Sprawozdania finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. za/ Financial statements of Raiffeisen Bank Polska S.A. for:

Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Raiffeisen Bank Polska S.A. za/ Reports of the Management Board on the activities of Raiffeisen Bank Polska S.A. for:

Sprawozdania finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S. A. za/ Financial statements of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. for:

Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S. A. za/ Reports of the Management Board on the activities of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. for:

 

WSTECZ