OBLIGACJE

 

PROGRAM EMISJI OBLIGACJI

19 listopada 2014 roku miała miejsce pierwsza emisja obligacji Raiffeisen Bank Polska S.A. - obligacji na okaziciela serii A, ISIN PLRFSBP00017, w łącznej kwocie 500 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu Emisji Obligacji opiewającego na kwotę 2 mld zł. W ramach emisji serii A wyemitowanych zostało 500.000 sztuk obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji wynosiła 1.000 zł.

Obligacje były oprocentowane od dnia emisji (wliczając ten dzień) do dnia wykupu (nie wliczając tego dnia) według stopy bazowej ustalonej w każdym dniu ustalenia stopy procentowej powiększonej o marżę odsetkową. Marża odsetkowa wynosiła 130 p.b.

Od dnia 15 stycznia 2015 roku seria A obligacji była notowana w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst. 8 listopada 2017 roku był dniem ostatniego notowania. Wykup wszystkich wyemitowanych obligacji odbył się 20 listopada 2017 roku, tj. zgodnie z terminem wskazanym w warunkach emisji.

 

TABELE ODSETKOWE

 

OFERTA PUBLICZNA AKCJI - ODWOŁANA PRZEZ AKCJONARIUSZA SPRZEDAJĄCEGO

 

PROSPEKT EMISYJNY (utracił ważność)

 

WSTECZ