pozaustawowe odroczenie spłat rat kredytowych

OBOWIĄZYWAŁO DO 31.03.2021  

Na podstawie stanowiska banków wydanego pod patronatem Związku Banków Polskich w związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa Covid–19 oraz reaktywowanych Wytycznych EBA z dnia 2 grudnia 2020 roku.

Obejmuje instrumenty pomocowe udzielane od 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. kredytobiorcom, którzy spełnią kryteria określone w Stanowisku banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA i jednocześnie złożą wniosek >> wniosek do pobrania<< 

 

Kto może skorzystać z instrumentów pomocowych?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy instrument pomocowy dostępny jest wyłącznie dla przedsiębiorców działających w branżach które są uprawnione do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest dostępna dla branż wymienionych na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Lista branż może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez Radę Ministrów zmian w Uchwale Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” (ostatnia zmiana Uchwały została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 5 stycznia 2021 r.).


Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsetki naliczone za okres odroczenia będą płatne w ramach pierwszej raty wymagalnej po jego zakończeniu.

Po zakończeniu odroczenia spłaty rat kredytowych zmieni się harmonogram dalszych spłat, w zależności od rodzaju spłaty.

 

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać za pośrednictwem bankowości internetowej R-NET.

  • Zaloguj się do R-NET i wybierz moduł "Dyspozycje"
  • Wybierz "Złóż nową dyspozycję", a następnie typ dyspozycji "Pozostałe dyspozycje i inne, nie wymienione na liście"
  • Wybierz "Uzupełnienie dokumentacji"
  • W polu "Dotyczy dyspozycji" wybierz z listy "Raty elastyczne" oraz w polu "Nr kredytu" wprowadź numer kredytu, którego dotyczy dyspozycja
  • W sekcji "Dodatkowe informacje" wpisz "odroczenie spłaty rat kredytu" 
  • Jako załącznik dołącz zdjęcie lub skan podpisanego wniosku >> wniosek do pobrania<< 

 

Za rozpatrzenie wniosku o odroczenie spłat rat kredytu nie będą pobierane opłaty ani prowizje.

Bank zastrzega - w uzasadnionych przypadkach - możliwość odmowy realizacji wniosku o odroczenie spłaty rat kredytowych.

Decyzję o zaakceptowaniu wniosku podejmuje Bank po jego analizie. 

Informacja o rozpatrzeniu wniosku o odroczenie spłat rat kredytu, zostanie zamieszczona w bankowości internetowej R-NET w module "Wiadomości".

Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby Bank mógł go rozpatrzyć do 31 marca 2021 r.

Wniosek prosimy złożyć co najmniej na 5 dni roboczych przed datą najbliższej raty kredytu. Dzięki temu rozpatrzenie go przez Bank będzie możliwe jeszcze przed najbliższą datą wymagalności raty kredytu. W przypadku okresu krótszego niż 5 dni roboczych wniosek zostanie rozpatrzony przed upływem wymagalności kolejnej raty kredytu.

W przypadku braku możliwości złożenia dyspozycji za pośrednictwem R-NET, prosimy o kontakt z Centrum Telefonicznym, czynnym w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00

numer stacjonarny: + (48) 22 578 56 02* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)

numer komórkowy: + (48) 801 822 222* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)

* koszt połączenia według taryfy operatora.

Realizacja wniosku o odroczenie spłaty rat kredytu nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania składek ubezpieczeniowych oraz zaległości wobec Banku.

 

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA - zmiana

 

Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA - wznowienie