Aktualności

Oświadczenie Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w sprawie publikacji na stronie internetowej www.subiektywnieofinansach.pl

Warszawa, 23 listopada 2018 r.

Oświadczenie Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w sprawie publikacji wpisu na stronie internetowej www.subiektywnieofinansach.pl

Wpis „Po fuzji z BGŻ BNP Paribas obsługą kredytów walutowych zajmuje się oddział Raiffeisena. Problem w tym, że… działa bez licencji!” umieszczony w dniu 23 listopada 2018 r. na stronie internetowej www.subiektywnieofinansach.pl zawiera nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje.

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jest oddziałem instytucji kredytowej - Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, Austria. Raiffeisen Bank International AG działa na podstawie właściwych zezwoleń uprawniających do wykonywania działalności bankowej wydanych w państwie pochodzenia - Austrii, natomiast na terytorium Polski w oparciu o zasadę jednolitej licencji. Zasada jednolitej licencji oznacza, że instytucja kredytowa, która uzyskała stosowne zezwolenie w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, może na jego podstawie świadczyć usługi na terenie całej Unii Europejskiej.

W dniu 29 sierpnia 2018 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego otrzymał zawiadomienie Raiffeisen Bank International AG o zamiarze rozpoczęcia na terytorium Polski działalności poprzez oddział. W dniu 14 września 2018 r. zawiadomienie zostało rozpatrzone przez Komisję Nadzoru Finansowego, w trybie określonym w art. 35 Dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (CRD IV), w wyniku czego wskazała warunki, które w interesie dobra ogólnego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium Polski. Komunikat z 403. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego wraz z określeniem warunków, o których mowa powyżej, jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem www.knf.gov.pl [1]

W dniu 23 października 2018 r. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000753494. Natomiast w dniu 5 listopada 2018 r. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce rozpoczął działalność operacyjną na terytorium Polski, o czym stosownym pismem zawiadomiony został Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Nadzór nad działalnością Raiffeisen Bank International AG sprawuje Europejski Bank Centralny, Österreichische Finanzmarktaufsicht (Austriacki Urząd ds. Rynku Finansowego) oraz Komisja Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w art. 141a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem www.knf.gov.pl dostępna jest informacja w przedmiocie zawiadomienia Raiffeisen Bank International AG dotyczącego podjęcia działalności instytucji kredytowej na terytorium Polski poprzez oddział, daty wpływu zawiadomienia, danych adresowych Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, zakresu notyfikowanej działalności oraz daty rozpoczęcia działalności operacyjnej [2].

 

[1] Bezpośrednie adres do komunikatu: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=62828&p_id=18

[2] W celu zapoznania się z tymi informacjami należy skorzystać z następującej ścieżki dostępu z poziomu strony głównej www.knf.gov.pl => „Podmioty” => „Podmioty sektora bankowego” => „Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności instytucji kredytowych na terytorium RP poprzez oddział” => „Strona 2” (poprzez wybór w dolnej części strony internetowej z rozwijanej listy).

wstecz