Zastosowanie ujemnego oprocentowania w 2022 roku

Bank stosuje ujemne oprocentowanie poprzez cykliczne zwroty części spłaconych dotychczas rat kredytowych. 

Kiedy i jak następuje zwrot

 

 • Bank zwraca część spłacanych rat kapitałowych, jeśli suma marży i stawki referencyjnej jest ujemna.
 • Zwrot jest dokonywany w walucie, w której aktualnie następuje spłata rat kredytowych.
 • Należność zostaje zwrócona na rachunek bankowy przeznaczony do obsługi kredytu.
 • Za okres od 1 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku bank dokonał w dniu 17.11.2022 r. ww. zwrotów wszystkim uprawnionym.
 • Przeksięgowanie ww. środków z rachunku służącego do obsługi kredytu na inny wskazany rachunek, możliwe jest po złożeniu dyspozycji. 
 • Jak złożyć dyspozycje?

  Za pośrednictwem Centrum Telefonicznego lub poprzez bankowość internetową R-Net w następujący sposób: 

  • wybrać moduł "Dyspozycje"
  • wybrać opcję "Złóż nową dyspozycję”
  • wybrać kategorię dyspozycji „Pozostałe dyspozycje i inne, nie wymienione na liście” oraz typ dyspozycji „Zwrot środków z tytułu ujemnego oprocentowania” i złożyć dyspozycję.
 •  

Informacja o skutkach podatkowych


 •  
 • Uzyskany przychód ze zwrotu części rat kredytowych wynikający z zastosowania ujemnego oprocentowania kredytu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 marca 2022 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2022 r. pod poz. 592) (dalej: „Rozporządzenie”) uzyskany przychód nie podlega opodatkowaniu, jeśli kredyt hipoteczny został przeznczony na Państwa własne cele mieszkaniowe.
 • Jeśli uzyskany kredyt hipoteczny został przeznaczony na cele mieszkaniowe prosimy o wypełnienie, podpisanie przez wszystkich Kredytobiorców, figurujących w umowie kredytowej, oświadczenia oraz przesłanie jego oryginału maksymalnie do dnia 30 listopada 2022 roku na adres: Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce S.A. ul. Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska
 • Kredytobiorcom, którzy złożą do dnia 30 listopada 2022 roku oświadczenie, bank nie wystawi informacji podatkowej na formularzu PIT-11 za 2022 rok uznając, że podlegają zwolnieniu podatkowemu.
 • Kredytobiorcom, którzy nie zwrócą podpisanego oświadczenia we wskazanym terminie, bank sporządzi formularz PIT-11 uwzględniający uzyskany przychód z ww. tytułu i prześle go Kredytobiorcom wszystkim wskazanym w umowie kredytowej Kredytobiorcom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.