Indywidualne UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE


Ochrony ubezpieczeniowej udziela Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie.

Poniższy opis dotyczy umów ubezpieczeń zawartych w Raiffeisen Bank Polska S.A. do dnia 30.10.2018, aktualnie pozostających w obsłudze Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

ZAKRES ubezpieczenia

 • zgon ubezpieczonego;

  W zależności od sytuacji ubezpieczonego, zgodnie z postanowieniami OWU:
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku (dotyczy ubezpieczonego, który nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego);

  albo
 • trwałe inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, ustalonym na podstawie Tabeli zdarzeń wskazanej w OWU (dotyczy ubezpieczonego, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego).

 

SUMA ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ustalona jako:

 • kwota kredytu z dnia zawarcia umowy kredytu - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z umową kredytu lub w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przed wypłatą ostatniej transzy kredytu;

  albo
 • kwota salda zadłużenia wynikająca z umowy kredytu obowiązująca w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu.

Maksymalna suma ubezpieczenia: 1 500 000 PLN.

 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

Osoby uprawnione powinny złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości świadczenia do ubezpieczyciela na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.
rondo I. Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa

Strona internetowa: www.warta.pl 

 

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?

Reklamacje, w tym skargi i zażalenia, mogą być składane do Ubezpieczyciela:

 • w formie pisemnej: na adres: skr. pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1;
 • w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje;
 • telefonicznie pod nr 502 308 308;
 • w każdej jednostce ubezpieczyciela na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu.

 

Dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na życie kredytobiorców zawierających umowę kredytu hipotecznego obowiązujące od 01.01.2016

Karta Produktu Ubezpieczenia indywidualnego na życie kredytobiorców zawierających umowę kredytu hipotecznego obowiązująca od 01.01.2016

 

WRÓĆ DO:           UBEZPIECZENIA