Banner

 

Wdrożyliśmy Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które daje Tobie większą kontrolę nad tym, jakie dane, w jaki sposób i w jakim zakresie są wykorzystywane

JAKIE PRAWA ZYSKUJESZ DZIĘKI RODO?

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako "RODO").

Poznaj Twoje nowe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo do informacji

Administratorzy muszą informować, jakie dane osobowe są zbierane, jak będą wykorzystywane, jak długo przechowywane oraz czy będą udostępniane stronom trzecim.

Taka informacja musi być zwięzła i ujęta w prostych słowach.

Prawo do dostępu

Masz prawo zgłosić wniosek o dostęp do swoich danych, co obliguje administratora do udzielenia informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych a także, na Twoje żądnie, przedłożenia kopii danych dotyczących Twojej osoby.

Takie informacje muszą zostać opracowane i udostępnione przez administratora w ciągu miesiąca, choć od tej zasady są pewne wyjątki, np. dla wniosków, które są ewidentnie bezpodstawne, lub przesadzone.

Prawo do korekty

Jeśli odkryjesz, że dane używane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz żądać ich zmiany. Administrator powinien w ciągu miesiąca dokonać poprawienia danych.

Prawo do bycia zapomnianym

W pewnych przypadkach masz prawo zażądać, aby administrator usunął Twoje dane, na przykład gdy są już niepotrzebne, lub były bezprawnie wykorzystywane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, żeby dany administrator ograniczył sposób wykorzystania Twoich danych osobowych.

Prawo do przeniesienia danych

Jesteś uprawniony do tego, by pozyskać swoje dane i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów. To prawo dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.

Prawo do sprzeciwu

W każdym momencie możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Administrator zobowiązany jest wtedy zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba że przedstawi przekonujące argumenty, które przeważają nad Twoimi prawami, wolnościami i interesami, lub przetwarzanie jest uzasadnione np. prowadzonym postępowaniem sądowym.

Decyzje automatyczne i profilowanie

RODO zawiera także regulacje stosowane w sytuacjach, w których przetwarzanie danych odbywa się bez udziału człowieka. Dotyczy to szczególnie profilowania, które wykorzystuje dane osobowe do tworzenia modeli zachowań osób. Takie przetwarzanie podlega wyjątkowo rygorystycznym przepisom. Dodatkowo każdy wobec kogo podjęto decyzję automatyczną ma prawo się od niej odwołać.

 

 

W JAKI SPOSÓB RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE DBA O TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Dowiedz się, dlaczego możesz zaufać naszym najwyższym standardom ochrony.
 

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez bank oraz o przysługujących Państwu prawach

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

„Bank” lub „my” oznacza Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych, co oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych osobowych zgodnie z umową oraz przepisami prawa. Pełne dane kontaktowe Banku znajdą Państwo w sekcji „Kontakt i informacje”.

.

Kontakt i informacje

Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank, w tym przysługujących Państwu praw prosimy kierować na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Inspektor Ochrony Danych, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z RODO?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (czyli informację o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz uzyskać kopię danych);
 • sprostowanie (czyli poprawienie) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcie danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”). Z tego prawa mogą Państwo skorzystać przykładowo gdy:
  • Bank przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,
  • złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Bank z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych (np. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych z uwagi na pewne okoliczności);
 • przeniesienie danych osobowych: a) do innego administratora, a gdy będzie to technicznie niemożliwe, b) otrzymanie od nas kopii danych, które nam Państwo dostarczyli.

Z prawa do przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w pkt 5 powyżej, mogą Państwo skorzystać wyłącznie gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a dodatkowo: (a) na podstawie łączącej nas umowy, albo (b) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Chcąc dowiedzieć się więcej o przysługujących Państwu prawach i o tym w jakich sytuacjach można z nich skorzystać prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane Inspektora wskazane są w części Kontakt).

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo złożyć wniosek w oddziale Banku (lista placówek dostępna pod adresem Oddzialy,  skontaktować się z naszą infolinią pod numerem + (48) 22 578 56 02 (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy) bądź wysyłając pismo na nasz adres korespondencyjny wskazany na naszej stronie internetowej www.raiffeisen.pl, www.rbinternational.com.pl.

Prawo do sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Po wniesieniu sprzeciwu Bank zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych dla tego celu.

Dodatkowo, w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, w tym profilowania Państwa danych osobowych przez Bank, jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub gdy działamy w interesie publicznym. Po otrzymaniu takiego wniosku nie będziemy mogli już przetwarzać danych osobowych objętych wnioskiem, chyba że wykażemy:

 • istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (np. w celu podejmowania przez Bank zautomatyzowanych decyzji wobec Państwa lub w celach marketingowych). Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Bank Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu, który go zastąpi.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zebrane przy zawieraniu umowy, jak również w trakcie jej trwania przetwarzamy w następujących celach:

zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, przy czym może to być nie tylko umowa o produkty bankowe jak kredyt, ale również umowa ubezpieczenia, której Bank jest stroną (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku związanych z prowadzeniem działalności bankowej i maklerskiej, wynikających m.in. z ustawy – Prawo bankowe (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w zależności od posiadanych produktów i usług w Banku Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w celu:

 • dokonania oceny Państwa zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego - w odniesieniu do umów o produkty kredytowe, m.in. takich jak pożyczka, kredyt;
 • badania poziomu Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego lub Państwa sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych - w odniesieniu do produktów i usług inwestycyjnych takich jak: dystrybucja jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych; a w przypadku działalności prowadzonej przez Dom Maklerski – w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń;
 • przekazywania izbie rozliczeniowej informacji o rachunkach oraz dziennych zestawień transakcji - w odniesieniu do umów o rachunki bankowe;
 • sprawdzenia autentyczności i prawidłowości formalnej dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty oraz tożsamości osoby dokonującej wypłaty - w przypadku dokonywania wypłat z rachunku prowadzonego w Banku;
 • w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. cele AML);
 • w celu zapewnienia płynności płatniczej Banku;
 • zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz kontrolą wewnętrzną Banku;
 • wypełniania obowiązków kapitałowych oraz stosowania metod i modeli wewnętrznych (czyli wypełniania obowiązków wynikających z tzw. rozporządzenia CRR);
 • wypełnienia obowiązków sprawozdawczych i raportowych względem organów państwowych, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 • wypełnienia obowiązków identyfikacyjnych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych na potrzeby wymiany informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. CRS);
 • raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu upoważnionego informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (tzw. FATCA);
 • związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank;
 • realizacji usług maklerskich, jeżeli korzystają Państwo z usług świadczonych przez Dom Maklerski;
 • realizacji usług przyjmowania zapisów w ofercie publicznej;
 • przeciwdziałania nadużyciom na rynku;
 • realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, w tym dokonywania rozliczeń podatkowych;
 • realizacji obowiązków raportowych, dla potrzeb zapewnienia przejrzystości transakcji na rynkach instrumentów finansowych (tzw. MIFIR);
 • przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności Banku dla celów mających związek z działalnością przestępczą;

 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO); w zależności od posiadanych produktów i usług w Banku, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w celu:

 • przekazywania informacji Państwa dotyczących do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie („BIK”), do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie („ZBP”), a także do biur informacji gospodarczej - w odniesieniu do umów o produkty kredytowe m.in. takich jak pożyczka, kredyt, karta kredytowa, gwarancja bankowa; Informujemy, że BIK jest odrębnym od nas administratorem Państwa danych osobowych, a informacje o zasadach przekazywania Państwa danych do BIK oraz ich przetwarzania przez BIK znajdują się w osobnym dokumencie o nazwie: "Klauzula informacyjna";
 • wymiany z innymi wydawcami instrumentów płatniczych informacji o użytkownikach (wyłącznie w przypadku rozwiązania z Państwem umowy z powodu jej nienależytego wykonania przez Państwa) - w odniesieniu do umów o instrumenty płatnicze (instrumentami płatniczymi są m.in. karty płatnicze, bankowość internetowa lub mobilna);
 • marketingu produktów i usług Banku, w tym profilowania dla tych celów;
 • zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom na szkodę Banku;
 • prowadzenia postępowań wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności działań Banku i jego pracowników z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Banku;
 • jeśli znajdzie to zastosowanie – w celu wykrywania naruszeń etycznych, konfliktów interesów oraz wręczanych i otrzymywanych korzyści, w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Banku dla celów przestępczych;
 • monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez Bank usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badania zadowolenia Klientów z usług Banku;
 • jeśli znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku - w celu dochodzenia od Państwa roszczeń, restrukturyzacji Państwa zadłużenia względem Banku lub sprzedaży wierzytelności Banku;
 • identyfikacji sygnałów i uzasadnionych przesłanek sugerujących pogorszenie Państwa sytuacji ekonomiczno-finansowej w stopniu wpływającym na jakość obsługi zobowiązań kredytowych w Banku;
 • prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
 • wewnętrznego raportowania w ramach Banku lub w ramach grupy kapitałowej, do której przynależy Bank, w tym sprawozdawczości zarządczej;
 • prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby;
 • tworzenia i utrzymania rezerw na ryzyko ogólne;
 • tworzenia modeli oceny ryzyka kredytowego.

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z celami lub podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Banku.

Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkiem?

Podanie nam danych osobowych nie jest Państwa obowiązkiem, ale jest warunkiem zawarcia umowy z Bankiem (jeżeli Państwo nie podadzą nam swoich danych nie zawrzemy z Państwem umowy i nie będą mogli Państwo korzystać z naszych usług).

Niektóre przepisy prawa nakładają na nas obowiązek zbierania od Państwa niektórych danych, jak choćby przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Również w tym przypadku, jeżeli odmówią Państwo podania nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy.

W przypadkach gdy zbieramy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazujemy:

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku, w tym:

 • podmiotom wspierającym Bank w czynnościach bankowych,
 • zewnętrznym dostawcom usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne,
 • agencjom reklamowym i PR wspierającym nas w działaniach marketingowych i wizerunkowych;
 • kancelariom prawnym wspierającym nas w obsłudze prawnej,
 • kancelariom i podmiotom zajmującym się windykacją i dochodzeniem należności,
 • partnerom handlowym, agentom i brokerom wspierającym nas w pozyskiwaniu nowych klientów oraz sprzedaży produktów bankowych,
 • rzeczoznawcom i podmiotom zajmującym się wyceną nieruchomości oraz innych składników majątku,

podmiotom powiązanym z Bankiem, w tym należącym do tej samej grupy kapitałowej co Bank, w związku z realizacją obowiązków sprawozdawczych i raportowych;

organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikowi Finansowemu;

podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura informacji gospodarczej;

innym bankom i instytucjom kredytowym, o ile przekazanie danych jest niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych lub nabywaniem i zbywaniem wierzytelności (przykładowo, realizując dyspozycję przelewu przekazujemy Państwa dane osobowe odbiorcom przelewu w innych bankach);

podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Państwem umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, Bankowi Gospodarstwa Krajowego S.A.;

podmiotom będących miejscem wykonania dla zleceń realizowanych w obrocie zorganizowanym;

podmiotom organizującym konsorcjum lub emitentowi w przypadku składania zapisów w ofercie publicznej lub prywatnej;

(o ile znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku) towarzystwom ubezpieczeniowym w związku z przystąpieniem przez Państwa do ubezpieczenia grupowego, którego Bank jest stroną;

Związkowi Banków Polskich.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Jeżeli występują Państwo wobec Banku w roli konsumenta, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez:

 • czas niezbędny do zawarcia umowy z Bankiem, a w razie jej nie zawarcia, przez okres 180 dni gdy złożyli Państwo jedynie zapytanie o ofertę i nie złożyli wniosku o zawarcie umowy z Bankiem, lub gdy złożyli Państwo wniosek o zawarcie umowy a nie doszło do jej zawarcia – licząc od dnia złożenia wniosku, 36 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku o zawarcie umowy, zaś Bank w związku z jego złożeniem podjął działania na gruncie przepisów art. 106 ustawy Prawo bankowe;
 • czas obowiązywania umowy z Bankiem oraz przez 10 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia, dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem, dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w tzw. rozporządzeniu CRR (ten punkt dotyczy wyłącznie klientów posiadających produkty kredytowe w Banku);
 • czas dochodzenia przez Bank roszczeń, w tym czas toczących się postępowań sądowych (o ile znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku), a po uzyskaniu prawomocnego wyroku przez Bank – maksymalnie przez 10 lat od uzyskania wyroku.
 • Jeżeli występują Państwo wobec Banku w roli przedsiębiorcy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez:
 • czas niezbędny do zawarcia umowy z Bankiem, a w razie jej nie zawarcia, przez okres 180 dni gdy złożyli Państwo jedynie zapytanie o ofertę i nie złożyli wniosku o zawarcie umowy z Bankiem, lub gdy złożyli Państwo wniosek o zawarcie umowy a nie doszło do jej zawarcia – licząc od dnia złożenia wniosku, 36 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku o zawarcie umowy, zaś Bank w związku z jego złożeniem podjął działania na gruncie przepisów art. 106 ustawy Prawo bankowe;
 • czas obowiązywania umowy z Bankiem oraz przez około 6 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, dla celów podatkowych i rachunkowych (dokładny okres retencji zależy w tym przypadku od tego kiedy dojdzie do rozwiązania umowy bądź kiedy będą miały miejsce ostatnie rozliczenia względem naszego roku obrotowego);
 • 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem, dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w tzw. rozporządzeniu CRR (ten punkt dotyczy wyłącznie klientów posiadających produkty kredytowe w Banku);
 • czas dochodzenia przez Bank roszczeń, w tym czas toczących się postępowań sądowych (o ile znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku), a po uzyskaniu prawomocnego wyroku przez Bank – maksymalnie przez 10 lat od uzyskania wyroku.

Powyższe okresy przechowywania danych osobowych znajdą zastosowanie najczęściej. W związku z wielością produktów i usług przez nas oferowanych, do których stosuje się różne okresy przechowywania danych, zwięzłe opisanie wszystkich możliwych okresów retencji Państwa danych osobowych jest niezwykle trudne. Pytania dotyczące tego jak długo będziemy przechowywać Państwa dane prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Niektóre decyzje podejmowane przez nas na etapie zawierania umowy lub w trakcie jej obowiązywania mogą wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać (RODO określa te przypadki jako „zautomatyzowane decyzje”). Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie może mieć miejsce:

 • przy zawieraniu umów o charakterze kredytowym m.in. takich jak pożyczka, kredyt, karta kredytowa gwarancja bankowa, czy limit kredytowy oraz ustanawianiu zabezpieczeń - w celu oceny Państwa zdolności kredytowej i/lub analizy ryzyka kredytowego. Ocena ta odbywa się na podstawie danych przekazanych przez Państwa we wniosku o zawarcie umowy, załącznikach do niego, dokumentach składanych w Banku, informacji pozyskanych z BIK oraz biur informacji gospodarczej, innych zewnętrznych jak również z wewnętrznych baz danych Banku (np. informacje o posiadanych produktach lub historia transakcji). Podstawą profilowania są modele statystyczne, na podstawie których ustalamy Państwa zdolność do zaciągania zobowiązań względem Banku. Skutkiem profilowania może być przedstawienie Państwu oferty produktów i usług, odmowa zawarcia umowy, zmiana parametrów (warunków) umów, w tym zmniejszenie lub zwiększenie limitu, prośba o przedstawienie dodatkowych dokumentów, niezaakceptowanie zaproponowanego zabezpieczenia;
 • przy zawieraniu umowy o produkty, które można zamówić online przez naszą stronę internetową; Ocena wniosku o zawarcie takiej umowy odbywa się na podstawie danych przekazanych przez Państwa w formularzu online, informacji pozyskanych z BIK oraz biur informacji gospodarczej, jak również z wewnętrznych baz danych Banku (np. informacje o posiadanych produktach lub historia transakcji). Skutkiem zautomatyzowanego przetwarzania może być przedstawienie Państwu oferty produktów i usług, odmowa zawarcia umowy, zmiana parametrów (warunków) umów, w tym zmniejszenie lub zwiększenie limitu, prośba o przedstawienie dodatkowych dokumentów;
 • w przypadku wystąpienia przeterminowanego zadłużenia w wysokości określonej w odpowiedniej umowie finansowej, Bank w sposób zautomatyzowany podejmuje decyzję o wypowiedzeniu zawartej z Państwem umowy;
 • przy zawieraniu umów dotyczących usług inwestycyjnych – w celu stworzenia Państwa profilu inwestycyjnego oraz określenia właściwego dla Państwa rynku docelowego, w tym dokonania oceny poziomu wiedzy i doświadczenia, analizy profilu ryzyka, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych. Wykorzystujemy dla tego celu dane uzyskane w formularzu (m.in. wykształcenie, doświadczenie inwestycyjne, wiedza na temat produktów inwestycyjnych, wiek, poziom dochodów). Skutkiem zautomatyzowanego przetwarzania może być przedstawienie Państwu oferty produktów i usług, odmowa zawarcia umowy, zmiana parametrów (warunków) umów, w tym zmniejszenie lub zwiększenie limitu, prośba o przedstawienie dodatkowych dokumentów;
 • przy zawieraniu umów a także później, w ramach cyklicznych przeglądów, w ramach wykonywania obowiązków ustawowych przez Bank związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Ocena dokonywana jest na podstawie takich danych jak rodzaj stosunków gospodarczych, wykonywany zawód, kraj zamieszkania, zawarte umowy z Bankiem, historia transakcji, weryfikacja czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, Skutkiem profilowania może być zakwalifikowanie klienta do kategorii osób podwyższonego ryzyka.

Od każdej z powyższych decyzji przysługuje Państwu możliwość odwołania w terminie do 30 dni od daty decyzji. Proces odwołania można zainicjować telefonicznie, mailowo lub drogą listowną - dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej: www.raiffeisen.pl oraz www.rbinternational.com.pl, w zakładce Kontakt

Przesyłanie spersonalizowanych ofert

O ile nie zgłoszą Państwo sprzeciwu, będziemy kierować do Państwa spersonalizowane oferty, z których nieskorzystanie nie przyniesie dla Państwa negatywnych skutków. Oferta zostanie przez nas przygotowana w oparciu o profilowanie, które polega na dokonaniu oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania czy lokalizacji. Będziemy dla tego celu wykorzystywać m.in. Państwa dane transakcyjne, informacje o posiadanych produktach, dane finansowe, dane dotyczące zachowania i preferencji, sposobu korzystania z naszej strony internetoweji i aplikacji mobilnej, dane dotyczące działalności gospodarczej, zawodowej, a także inne dane osobowe przekazane przez Państwa o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup. Skutkiem profilowania może być przedstawienie Państwu oferty produktów i usług, odmowa zawarcia umowy, zmiana parametrów (warunków) umów, w tym zmniejszenie lub zwiększenie limitu, prośba o przedstawienie dodatkowych dokumentów.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) lub do organizacji międzynarodowych

Bank w uzasadnionych przypadkach, może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom znajdującym się poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym (np. SWIFT), do których transfer jest konieczny w celu wykonania umowy (np. realizacji Państwa dyspozycji przelewów związanych z umową). 

Ewentualne przekazanie danych poza EOG nastąpi w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są zawarte przez Bank z odbiorcą danych umowy zawierające standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inny instrument prawny zgodny z RODO. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas kopii przekazywanych danych.

 

 

DO KOGO ZGŁOSIĆ SIĘ W SPRAWIE DANYCH?

Wszelkie wątpliwości lub zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, możesz kierować do powołanego przez nas Inspektora Ochrony Danych.

Adres:
Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Inspektor Ochrony Danych - Katarzyna Kosińska
ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

iod@rbinternational.com.pl

 

 

Informacje o ochronie danych osobowych w Raiffeisen Bank International AG znajdziesz na stronie  https://www.rbinternational.com - informacja w języku niemieckim i angielskim.