Odroczenie spłat rat kredytowych

OBOWIĄZYWAŁO DO 30.09.2020 

W nawiązaniu do komunikatów Związku Banków Polskich, w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez Banki
w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

Istnieje możliwość tymczasowego odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kredytowych, na maksymalny okres 6 miesięcy wraz z jednoczesnym, analogicznym wydłużeniem okresu spłaty tych kredytów tj. przesunięciem daty spłaty ostatniej raty.
Niniejsze dotyczy osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej z istotnego zmniejszenia ich dochodów w związku z pandemią COVID-19.

Odsetki za okres ww miesięcy (odroczenia/zawieszenia spłaty) są w dalszym ciągu naliczane zgodnie z zapisami umów kredytowych a pobierane w pierwszej racie po okresie odroczenia (zawieszenia).

Kredytobiorcy, którzy skorzystali już z 3 miesięcznego odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kredytowych, udostępnionego przez Bank od marca 2020 roku, będą mogli przedłużyć je maksymalnie o kolejne 3 miesiące po złożeniu kolejnego wniosku, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. 

W przypadku gdy wnioskowany łączny okres odroczenia spłaty rat będzie wynosił powyżej 6 miesięcy zawieszenie rat kredytu zostanie przyznane na maksymalny okres nieprzekraczający łącznie 6 miesięcy.

Odsetki naliczone dotychczas zostaną dodane do kwoty odsetek za kolejne miesiące okresu odroczenia (zawieszenia) i będą płatne w ramach pierwszej raty wymagalnej po jego zakończeniu.

 Za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłat rat kredytu nie będą pobierane opłaty ani prowizje.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać za pośrednictwem bankowości internetowej R-NET.

 • Zaloguj się do R-NET i wybierz moduł "Dyspozycje"
 • Wybierz "Złóż nową dyspozycję", a następnie typ dyspozycji "Pozostałe dyspozycje i inne, nie wymienione na liście"
 • Wybierz "Uzupełnienie dokumentacji"
 • W polu "Dotyczy dyspozycji" wybierz z listy "Raty elastyczne" oraz w polu "Nr kredytu" wprowadź numer kredytu, którego dotyczy dyspozycja
 • W sekcji "Dodatkowe informacje" wpisz "odroczenie spłaty rat kredytu" a w przypadku przedłużenia obowiązującego jeszcze okresu odroczenia „wydłużenie odroczenia spłaty rat kredytu”
 • Jako załącznik dołącz zdjęcie lub skan podpisanego wniosku >> wniosek do pobrania <<

   

Bank zastrzega - w uzasadnionych przypadkach - możliwość odmowy realizacji wniosku o zawieszenie/odroczenie spłaty rat kredytowych.

Opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie może przekraczać 30 dni na dzień złożenia wniosku.

Po zakończeniu zawieszenia rat kredytowych zmieni się harmonogram dalszych spłat, w zależności od rodzaju spłaty.

Decyzję o zaakceptowaniu wniosku podejmuje Bank po jego analizie. 

Informacja o rozpatrzeniu wniosku o odroczenie spłat rat kredytu, zostanie zamieszczona w bankowości internetowej R-NET w module "Wiadomości".

Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, tak aby Bank mógł go rozpatrzyć do 30 września 2020 r.

Wniosek prosimy złożyć co najmniej na 5 dni roboczych przed datą najbliższej raty kredytu. Dzięki temu rozpatrzenie go przez Bank będzie możliwe jeszcze przed najbliższą datą wymagalności raty kredytu. W przypadku okresu krótszego niż 5 dni roboczych wniosek zostanie rozpatrzony przed upływem wymagalności kolejnej raty kredytu.

W przypadku braku możliwości złożenia dyspozycji za pośrednictwem R-NET, prosimy o kontakt z Centrum Telefonicznym, czynnym w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00

numer stacjonarny: + (48) 22 578 56 02* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)

numer komórkowy: + (48) 801 822 222* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)

* koszt połączenia według taryfy operatora.

Realizacja wniosku o odroczenie spłaty rat kredytu nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania składek ubezpieczeniowych oraz zaległości wobec Banku.

 

Przykładowe obliczenia obrazujące wpływ odroczenia kredytu na wysokość raty po zakończeniu okresu odroczenia oraz kolejnych rat

 • Poszczególne przykłady rat zawierają informacje o wysokości kapitału i odsetek w każdej racie.
 • Przedstawione obliczenia stanowią jedynie przykład zmian zachodzących w wysokości i elementach składowych raty kredytu po okresie odroczenia spłaty.
 • Obliczenia dla poszczególnych przypadków są uzależnione od zmiennych rynkowych, takich jak m.in.: kwota kredytu, stopa referencyjna procentowa czy pozostały okres kredytowania. Zmiany większości parametrów są niezależne od Banku, np. w przypadku obniżenia stopy referencyjnej zmianie ulegnie oprocentowanie kredytu, a tym samym zmienią się proporcje kapitałowej i odsetkowej części raty. 
 • Dla kredytów spłacanych w ratach równych, wysokość trzeciej oraz kolejnych rat będzie taka sama jak wysokość drugiej raty po okresie odroczenia, o ile nie ulegną zmianie parametry rynkowe.

 

WPŁYW ODROCZENIA KREDYTU NA ELEMENTY RATY - KAPITAŁ I ODSETKI: 

Przykład 1- Kredyt w CHF, odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kredytowych na 3 miesiące 

 

 Parametry użyte do wykonania powyższego obliczenia:
- pozostały okres kredytowania (po wydłużeniu spłaty o okres odroczenia) - 251 miesięcy
- bieżące oprocentowanie - 0,54%
- kwota pozostała do spłaty - 122 255,84 CHF

 

Przykład 2 - Kredyt w EUR, odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kredytowych na 3 miesiące 

 

Parametry użyte do wykonania powyższego obliczenia:
- pozostały okres kredytowania (po wydłużeniu spłaty o okres odroczenia) - 313 miesięcy
- bieżące oprocentowanie – 1,90%
- kwota pozostała do spłaty – 90 152,42 EUR

 

Komunikaty Związku Banków Polskich 

 

Komunikat Związku Banków Polskich w zakresie narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego.

Mając na uwadze ustalenia, które zapadły pomiędzy bankami i notyfikacją stanowiska banków do EBA (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) w dniu 19 maja 2020 roku, prezentujemy jednolity komunikat dotyczący stanowiska banków oraz pełną treść moratorium EBA. 

1. Jednolite zasady oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowe

2. Stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

Informacja dotycząca przedłuzenia obowiązywania do 30 września 2020 r.

3. Przedłużenie okresu obowiązywania jednolitych zasad oferowania narzędzi pomocowych przez banki – moratorium pozaustawowego

 

 

Pytania i odpowiedzi

 

Czy odroczenie spłat rat kredytowych oznacza wydłużenie czasu kredytowania?

 

Tak. Odroczenie spłat rat kredytowych (kapitałowo-odsetkowych) oznacza wydłużenie okresu spłaty kredytu, tj. przesunięcie daty spłaty ostatniej raty o maksymalnie 6 miesięcy. Warunki spłaty pozostają takie same, zgodnie z zapisami umów kredytowych.

Dlaczego rata po odroczeniu /zawieszeniu spłat rat kredytu jest wyższa?

 

Wzrost pierwszej raty wynika z doliczenia odsetek za okres zawieszenia/odroczenia spłat rat kredytowych, zgodnie z zapisami umów kredytowych. Dla kredytów spłacanych w ratach równych, wysokość trzeciej oraz kolejnych rat będzie taka sama jak wysokość drugiej raty po okresie odroczenia, o ile nie ulegną zmianie parametry rynkowe.

Jak zgłosić dyspozycję zawierającą wniosek o odroczenie spłat rat kredytowych?

 

Wnioski należy składać za pośrednictwem bankowości internetowej R-NET.

• Zaloguj się do R-NET i wybierz moduł "Dyspozycje".
• Wybierz "Złóż nową dyspozycję", a następnie typ dyspozycji "Pozostałe dyspozycje i inne, nie wymienione na liście".
• Wybierz "Uzupełnienie dokumentacji".
• W polu "Dotyczy dyspozycji" wybierz z listy "Raty elastyczne" oraz w polu "Nr kredytu" wprowadź numer kredytu, którego dotyczy dyspozycja.
• W sekcji "Dodatkowe informacje" wpisz "odroczenie spłaty rat kredytu" a w przypadku przedłużenia obowiązującego jeszcze okresu odroczenia „wydłużenie odroczenia spłaty rat kredytu”
• Jako załącznik dołącz zdjęcie lub skan podpisanego wniosku.

Jeśli jest kilku współkredytobiorców, to czy wszyscy osobno muszą złożyć wniosek o odroczenie rat?

 

Nie. Wystarczy, że wniosek złoży tylko jeden z kredytobiorców.

Czy mogę zrezygnować z wniosku o odroczenie spłat rat kredytowych w sytuacji, gdy dyspozycja została zrealizowana?

 

Tak. Klient może w każdym momencie  złożyć dyspozycję dotyczącą anulowania odroczenia spłat rat kredytowych.
W takim przypadku należy zarejestrować (w R-NET) nową dyspozycję zgodnie z poniższym:
• Zaloguj się do R-NET i wybierz moduł "Dyspozycje".
• Wybierz "Złóż nową dyspozycję", a następnie typ dyspozycji "Pozostałe dyspozycje i inne, nie wymienione na liście".
• Wybierz "Uzupełnienie dokumentacji".
• W polu "Dotyczy dyspozycji" wybierz z listy "Raty elastyczne" oraz w polu "Nr kredytu" wprowadź numer kredytu, którego dotyczy dyspozycja.
• W sekcji "Dodatkowe informacje" wpisz "Anulowanie odroczenia spłaty rat".
• Jako załącznik dołącz zdjęcie lub skan podpisanego uzasadnienia z wyjaśnieniem, dlaczego chciałbyś anulować zrealizowany wniosek o odroczenie spłaty rat.

Czy za rozpatrzenie wniosku o odroczenie/zawieszenie spłaty rat kredytu są pobierane opłaty lub prowizje? Czy konieczne jest podpisywanie aneksu?

 

Nie. Za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie/odroczenie spłat rat kredytu nie są pobierane żadne opłaty ani prowizje. Nie jest też konieczne podpisywanie aneksu do umowy.

Czy informacja o odroczeniu/zawieszeniu spłat rat kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej?

 

Informacja o odroczeniu/zawieszeniu spłat rat kredytu będzie przekazywana do Biura Informacji Kredytowej, gdzie będzie widoczna dla wszystkich jego użytkowników. Zgodnie z deklaracjami BIK fakt skorzystania z odroczenia/zawieszenia spłat nie będzie miał negatywnego wpływu na jego historię kredytową w BIK ani nie obniży scoringu BIK.

Czy złożenie wniosku jest jednoznaczne z otrzymaniem odroczenia spłaty rat?

 

Decyzję o zaakceptowaniu wniosku podejmuje Bank po jego analizie. Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie zamieszczona w bankowości internetowej R-NET w module "Wiadomości". Bank zastrzega - w uzasadnionych przypadkach - możliwość odmowy realizacji wniosku o zawieszenie/odroczenie spłaty rat kredytowych.

Co z ubezpieczeniem kredytu?

 

Realizacja wniosku o odroczenie spłaty rat kredytu nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania składek ubezpieczeniowych.  Składki będą nadal pobierane w celu utrzymania ciągłości ubezpieczenia, gdyż zgodnie z zapisami umowy, ubezpieczenie jest wymagane przez cały rzeczywisty okres spłaty kredytu, również w okresie wydłużenia jego spłaty. 

Czy w trakcie odroczenia rat muszę spłacać zaległe raty?

 

Tak. Odroczenie dotyczy spłaty rat kredytowych, których termin płatności jeszcze nie nadszedł. Bank nie odracza zaległych rat.  Jeśli kredytobiorca ma zaległości wobec Banku powinien je niezwłocznie spłacić.

Czy w okresie obowiązywania odroczenia spłaty rat można spłacać kredyt?

 

Tak. Wpłacone środki zostaną zaliczone na poczet spłaty kolejnej raty, pobieranej przez Bank po zakończeniu okresu odroczenia.

Czy planowane są inne działania mające na celu wsparcie kredytobiorców?

 

W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązania kredytowego, Kredytobiorca ma możliwość skorzystania z dostępnych w banku możliwości wsparcia. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej w zakładce Wsparcie dla Kredytobiorców.

Co jeśli posiadam już odroczenie spłaty raty?

 

Kredytobiorcy, potrzebujący nadal odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kredytowych, mogą złożyć kolejny wniosek o wydłużenie okresu odroczenia na maksymalny okres następnych 3 miesięcy. Wniosek należy złożyć zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. W przypadku zawnioskowania na łączny okres powyżej 6 miesięcy zawieszenie rat kredytu zostanie przyznane na maksymalny okres nieprzekraczający łącznie 6 miesięcy.
Kredytobiorcy, którzy nie potrzebują kontynuacji odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kredytowych, nie muszą składać żadnego wniosku. Powinni powrócić do spłacania kredytu zgodnie z nowym harmonogramem.