Banner

Odroczenie spłat rat kredytowych                                                                          

W nawiązaniu do komunikatu Związku Banków Polskich, w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez Banki
w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

Istnieje możliwość jednorazowego i tymczasowego odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kredytowych, na okres 3 miesięcy wraz z jednoczesnym, analogicznym wydłużeniem okresu spłaty tych kredytów tj. przesunięciem daty spłaty ostatniej raty o 3 miesiące.
Niniejsze dotyczy osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej z istotnego zmniejszenia ich dochodów w związku z pandemią COVID-19.

Odsetki za okres ww 3 miesięcy (odroczenia/zawieszenia spłaty) są w dalszym ciągu naliczane zgodnie z zapisami umów kredytowych a pobierane w pierwszych ratach po okresie odroczenia (zawieszenia).

Za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłat rat kredytu nie będą pobierane opłaty ani prowizje.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać za pośrednictwem bankowości internetowej R-NET.

 • Zaloguj się do R-NET i wybierz moduł "Dyspozycje"
 • Wybierz "Złóż nową dyspozycję", a następnie typ dyspozycji "Pozostałe dyspozycje i inne, nie wymienione na liście"
 • Wybierz "Uzupełnienie dokumentacji"
 • W polu "Dotyczy dyspozycji" wybierz z listy "Raty elastyczne" oraz w polu "Nr kredytu" wprowadź numer kredytu, którego dotyczy dyspozycja
 • W sekcji "Dodatkowe informacje" wpisz "odroczenie spłaty rat kredytu" 
 • Jako załącznik dołącz zdjęcie lub skan podpisanego uzasadnienia z wyjaśnieniem, dlaczego pandemia COVID–19 ma negatywny wpływ na wysokość osiąganego dochodu i terminowe regulowanie rat kredytu.

   

Bank zastrzega - w uzasadnionych przypadkach - możliwość odmowy realizacji wniosku o zawieszenie/odroczenie spłaty rat kredytowych.

Decyzję o zaakceptowaniu wniosku podejmuje Bank po jego analizie. 

Informacja o rozpatrzeniu wniosku o odroczenie spłat rat kredytu, zostanie zamieszczona w bankowości internetowej R-NET w module "Wiadomości".

Wniosek prosimy złożyć co najmniej na 3 dni robocze przed datą najbliższej raty kredytu. Dzięki temu rozpatrzenie go przez Bank będzie możliwe jeszcze przed najbliższą datą wymagalności raty kredytu. W przypadku okresu krótszego niż 3 dni robocze wniosek zostanie rozpatrzony przed upływem wymagalności kolejnej raty kredytu.

W przypadku braku możliwości złożenia dyspozycji za pośrednictwem R-NET, prosimy o kontakt z Centrum Telefonicznym, czynnym w dni robocze
w godzinach 9.00 - 17.00

numer stacjonarny: + (48) 22 578 56 02* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)

numer komórkowy: + (48) 801 822 222* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)

* koszt połączenia według taryfy operatora.

Realizacja wniosku o odroczenie spłaty rat kredytu nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania składek ubezpieczeniowych oraz zaległości wobec Banku.

 

Przykładowe obliczenia obrazujące wpływ odroczenia kredytu na wysokość raty po zakończeniu okresu odroczenia oraz kolejnych rat.

 • Poszczególne raty zawierają informacje o wysokości kapitału i odsetek w każdej racie.
 • Przedstawione obliczenia stanowią jedynie przykład zmian zachodzących w wysokości i elementach składowych raty kredytu po okresie odroczenia spłaty.
 • Obliczenia dla poszczególnych przypadków są uzależnione od zmiennych, takich jak m.in.: kwota kredytu, stopa procentowa czy pozostały okres kredytowania.   

 

WPŁYW ODROCZENIA KREDYTU NA ELEMENTY RATY - KAPITAŁ I ODSETKI: 

Przykład 1- Kredyt w CHF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parametry użyte do wykonania powyższego obliczenia:
- pozostały okres kredytowania (po wydłużeniu spłaty o okres odroczenia) - 222 miesiące
- bieżące oprocentowanie - 0,61%
- kwota pozostała do spłaty - 31 430,79 CHF

 

Przykład 2 - Kredyt w EUR

 

Parametry użyte do wykonania powyższego obliczenia:
- pozostały okres kredytowania (po wydłużeniu spłaty o okres odroczenia) - 313 miesięcy
- bieżące oprocentowanie – 1,90%
- kwota pozostała do spłaty – 90 152,42 EUR