FAQ

Pytania i odpowiedzi

? Wybierz Kategorię

Począwszy od daty podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. (31.10.2018r.) nowy rachunek jest jedynym rachunkiem do spłat Pani/Pana Kredytu hipotecznego w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (powstałego w efekcie przekształcenia z Raiffeisen Bank Polska S.A.).

Za korzystanie z nowych rachunków do spłat kredytu hipotecznego nie są pobierane opłaty. Natomiast realizacja przelewów i wpłat gotówkowych na te rachunki z kont w innych bankach może się wiązać z opłatami zgodnymi z tabelą opłat i prowizji danego banku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jest możliwość zweryfikowania nowego numeru rachunku poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 801 822 222 lub 22 578 56 02 oraz w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dawniej Raiffeisen Polbank), zgodnie z listą dostępną na stronie www.raiffeisen.pl lub www.rbinternational.com.pl.
Informacja na temat nowego numeru rachunku do spłat kredytu jest również udostępniona w powiadomieniu widocznym w R-Online - bankowości elektronicznej Raiffeisen Polbank.

Poza kredytami hipotecznymi (głównie walutowymi, w tym indeksowanymi lub denominowanymi do waluty obcej), wszystkie pozostałe produkty Raiffeisen Bank Polska S.A., m.in.: konta osobiste, rachunki firmowe, karty, kredyty gotówkowe, kredyty dla firm, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne zostały przeniesione do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zasady obsługi produktów przeniesionych do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będą ustalane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Korzystanie z produktów przeniesionych do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nie będzie mieć wpływu na warunki, w tym wysokość marży kredytu hipotecznego, który pozostaje w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Wyjątek stanowią produkty ubezpieczeniowe, zarówno grupowe, jak i indywidualne, oferowane wraz z produktami kredytowymi pozostającymi w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Produkty ubezpieczeniowe, o których mowa wyżej, będą obsługiwane przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, a ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokość marży zgodnie z zasadami określonymi w umowie kredytowej.

Podział Banku nie ma wpływu na warunki cenowe określone umową Kredytu. Kredyt udzielony w walucie obcej (w tym indeksowany lub denominowany do waluty obcej) zabezpieczony hipotecznie pozostanie w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce powstałym z przekształcenia z Raiffeisen Bank Polska S.A. Podział Banku nie wiąże się ze zmianą parametrów cenowych kredytu (oprocentowanie i opłaty związane z kredytem pozostają takie same) i nie ma potrzeby podpisywania aneksu do umowy kredytowej.

Zmianie ulega numer rachunku do spłat rat kredytu hipotecznego (w tym indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej).
Rachunek ten służy wyłącznie do spłaty Kredytu hipotecznego. Począwszy od daty ogłoszenia podziału Banku (31.10.2018), jest to jedyny rachunek do dokonywania w/w spłat.

Tak, aplikacje te będą dalej funkcjonowały, jednak po dacie ogłoszenia podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. (31.10.2018r.) zostaną one przeniesione do Banku BGŻ BNP Paribas S.A., który to będzie ustalał zasady ich funkcjonowania.

Należy pamiętać o uwzględnieniu nowego numeru rachunku służącego do spłaty kredytu.

Za prowadzenie nowych rachunków do spłat kredytu hipotecznego udzielonego w walucie obcej nie będą pobierane żadne opłaty przez Bank. Natomiast realizacja przelewów i wpłat gotówkowych na te rachunki z kont w innych bankach może się wiązać z opłatami zgodnymi z tabelą opłat i prowizji danego banku.

Nowe rachunki do spłaty rat kredytu/pożyczki hipotecznej w walucie obcej prowadzonego przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce nie będą widoczne w dotychczasowej bankowości internetowej R-Online Raiffeisen Polbank.

Klienci pozostający w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce otrzymali możliwość dostępu (podglądu) do numeru rachunku do spłaty kredytu poprzez nowy system bankowości internetowej R-NET. Zakres informacji dostępnych poprzez ten system został ograniczony do danych na temat kredytu/pożyczki, m.in.: numeru rachunku do spłaty rat kredytu/pożyczki, oprocentowania, wysokości miesięcznej raty, harmonogramu spłat. Szczegółowa informacja w tej sprawie została przesłana listownie w połowie października 2018 r.  

e-mail: moje.pytania@rbinternational.com.pl

Adres do korespondencji: Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa z dopiskiem 6 piętro.

Infolinia: pod numerami telefonów 801 822 222 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 578 56 02
(z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych). Koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8-18.

Do IV kw. 2019 r. wybrane oddziały Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będą umożliwiały złożenie dyspozycji oraz dokumentów dotyczących Pani/Pana kredytu hipotecznego. Ponadto będzie możliwość kontaktu za pomocą kanałów zdalnych:

- Infolinii;

- listownie;

- formularza kontaktowego na stronie internetowej Banku: www.raiffeisen.pl;

- bankowości internetowej R-NET.

Po IV kw. 2019 r. obsługa nie będzie możliwa w placówkach bankowych, co oznacza, że obsługa kredytu oraz kontakt z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, będą możliwe tylko poprzez kanały zdalne.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jest możliwość zweryfikowania nowego numeru rachunku poprzez kontakt z Infolinią Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce pod numerem 801 822 222 lub 22 578 56 02 oraz w wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dawnych oddziałach Raiffeisen Polbank).

Informacja na temat nowego numeru rachunku do spłat jest również udostępniona w nowej bankowości internetowej R-NET a także w powiadomieniu wysłanym w październiku 2018r. widocznym w bankowości internetowej R-Online Raiffeisen Polbank.

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, powstały w wyniku przekształcenia Raiffeisen Bank Polska S.A., prowadzi przede wszystkim obsługę kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych w walucie obcej (w tym indeksowanych i denominowanych do walut obcych), jak również udzielonych pierwotnie w obcej walucie i przewalutowanych na złoty w wyniku procesu restrukturyzacji oraz kredytów i pożyczek w złotych posiadających wspólne zabezpieczenie z pożyczkami i kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty.

Dotychczasowy rachunek bieżący (ROR) służący do spłat rat kredytu od daty zarejestrowania podziału Banku został przeniesiony do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wraz ze środkami, które były na nim zgromadzone. W związku z tym wszelkie dyspozycje dotyczące tego rachunku należy można składać w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

W celu zapewnienia wygodnego sposobu obsługi kredytu udostępniliśmy Pani/Panu nowy rachunek. Rachunek ten służy wyłącznie do spłaty Pana/Pani Kredytu/Pożyczki hipotecznej. Począwszy od daty ogłoszenia podziału Banku (31.10.2018r.), jest to jedyny rachunek do dokonywania w/w spłat.

Informacja w tej sprawie, wraz z nowymi numerami rachunków, została Państwu przesłana listownie we wrześniu i październiku br. listem poleconym.

Obsługa pozostałych produktów takich jak: konta osobiste, rachunki firmowe, karty, kredyty gotówkowe, kredyty dla firm, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne będzie realizowana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Zasady obsługi produktów przenoszonych do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będą ustalone przez ten Bank.

Przelew, dodanie odbiorcy zdefiniowanego w usłudze bankowości elektronicznej oraz ustanowienie zlecenia stałego z rachunku płatniczego odbywa się w sposób i na zasadach ustalonych przez bank prowadzący rachunek płatniczy.

Zawsze należy podać numer rachunku w formacie NRB - 26 cyfrowy numer rachunku podany w piśmie oraz, dla rachunków walutowych, numer rachunku w formacie IBAN - litery „PL” oraz 26 cyfrowy numer rachunku podany w piśmie a także SWIFT/BIC Banku – RCBWPLPW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ogłoszeniu podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. (31.10.2018r.) zmienił się numer infolinii oraz adres strony internetowej, gdzie można uzyskać informacje związane z obsługą produktów hipotecznych. Z kolei dotychczasowe placówki Raiffeisen Polbanku staną się częścią Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Od momentu przekształcenia Raiffeisen Bank Polska S.A. w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (3.11.2018r.) można korzystać z nowej strony internetowej dostępnej pod adresem www.raiffeisen.pl lub www.rbinternational.com.pl, na której znajdują się m.in. kursy walut, bieżace informacje, logowanie do bankowości elektronicznej.

Dyspozycje dotyczące walutowego kredytu hipotecznego można złożyć:

  •  w bankowości elektronicznej R-NET, logowanie z adresu www.raiffeisen.pl lub www.rbinternational.com.pl
  •  w Centrum Telefonicznym:
    numer stacjonarny: + (48) 22 578 56 02* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)
    numer komórkowy: + (48) 801 822 222* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)
  •  w oddziałach Banku BGŻ BNP Parobas S.A., których lista jest dostępna na stronie www.raiffeisen.pl lub www.rbinternational.com.pl
  •  listownie na adres Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa z dopiskiem 6 piętro.

Raty Kredytu można spłacać w następujący sposób:

- przelewem na nowy numer rachunku wskazany w informacji przesłanej listem poleconym oraz w powiadomieniu w bankowości internetowej,

- gotówką bez dodatkowych opłat w wybranych oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dawnych Raiffeisen Polbank), których aktualna lista jest dostępna na stronie www.raiffeisen.pl, www.rbinternational.com.pl

- gotówką w kasie dowolnego banku lub placówce pocztowej świadczących taką usługę, co może się wiązać z opłatami zgodnymi z tabelą opłat i prowizji danej placówki. Przy tej formie spłaty prosimy pamiętać o dokonaniu wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniającym czas potrzebny na przekazanie pieniędzy pomiędzy bankami.

Jeśli dotychczas spłata kredytu następowała przelewem z rachunku płatniczego (np. bieżącego, ROR), który został przeniesiony do Banku BGŻ BNP Paribas S.A., spłata ta NIE będzie realizowana na dotychczasowych warunkach. Pełnomocnictwo Raiffeisen Bank Polska S.A. do pobierania rat kredytu i opłat związanych z kredytem z Pani/Pana rachunku bieżącego straciło moc z dniem zarejestrowania podziału Banku.

Konieczna jest zmiana numeru rachunku w przypadku płatności poprzez stałe zlecenie.

Prosimy pamiętać, aby przy przelewach i wpłatach gotówkowych posługiwać się pełnym 26-cyfrowym numerem rachunku do spłaty kredytu. W przypadku przelewów walutowych należy dodać litery PL na początku numeru rachunku a także podać kod SWIFT/BIC Banku: "RCBWPLPW".