O NAS

 

Raiffeisen Bank International AG (RBI), jest wiodącym bankiem korporacyjnym, inwestycyjnym i detalicznym, z pewną pozycją w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Poza Polską, RBI prowadzi swoje działania w 12 krajach regionu oferując szeroką gamę usług finansowych włączając w to również (poza istotnym zaangażowaniem w segmencie bankowości) między innymi usługi z zakresu leasingu czy też zarządzania aktywami.

Raiffeisen Bank International AG jest drugim co do wielkości bankiem w Austrii (mierzone łączną wartością aktywów), będąc jedną z największych grup bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Raiffeisen Bank International AG, spółka akcyjna prawa austriackiego z siedzibą w Wiedniu, Austria, adres: Am Stadtpark 9, A-1030 Wiedeń, Austria, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu (Handelsgericht Wien) pod numerem FN 122.119m, z wpłaconym kapitałem zakładowym 1.003.265.844,05 EUR, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000753494, NIP: 1080022658, REGON: 381633721

Nadzór nad działalnością Raiffeisen Bank International AG sprawuje Europejski Bank Centralny oraz Österreichische Finanzmarktaufsicht (Austriacki Urząd ds. Rynku Finansowego).
Raiffeisen Bank International AG nie jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 141a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Od 2005 r. akcje Raiffeisen Bank International AG są notowane na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce:

  • Świadczy usługi związane z portfelem przeniesionym z działalności byłego Raiffeisen Bank Polska S.A. po sprzedaży jego podstawowej działalności bankowej do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. zgodnie z umową zawartą w listopadzie 2018 r. 
  • Pełnieni funkcję depozytariusza i likwidatora dla wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w likwidacji. Nie wykonuje czynności związanych z obsługą gotówki (poza wykonywaniem zadań depozytariusza w stosunku do funduszów w likwidacji) oraz nie przyjmuje depozytów. Szczegóły na stronie https://likwidacja-funduszy.pl/
  • Nie prowadzi akwizycji nowych klientów ani sprzedaży nowych produktów finansowych.

W skład Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce wchodzi platforma Raiffeisen Tech, łącząca talenty IT z różnych krajów. Składa się z Tech Hub w Polsce oraz Tech Hub w Rumunii i Kosowie, będących oddziałami austriackiego Raiffeisen Tech GmbH (wkrótce przemianowanego z Aporia GmbH na Raiffeisen Tech GmbH). Wszystkie Huby obsługują Raiffeisen Bank International AG. Szczegóły na stronie www.raiffeisen-tech.com/en/tech.html

 

Więcej szczegółów na stronie www.rbinternational.com

 

 

Powstanie Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

 

W dniu 14.09.2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na podział Raiffeisen Bank Polska S.A. i na przejęcie wydzielonej części przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Przedmiotem działalności Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jest obsługa działalności hipotecznej przejętej z Raiffeisen Bank Polska S.A., do terminu zapadalności portfela kredytów hipotecznych (tj. do 2053 roku) wraz ze spłatami kredytów – tj. wyłącznie obsługa istniejącego portfela, obsługa niektórych kredytów udzielonych klientom korporacyjnym oraz pełnienie funkcji depozytariusza i likwidatora dla wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych w likwidacji. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce nie wykonuje czynności związanych z obsługą gotówki (poza wykonywaniem zadań depozytariusza w stosunku do funduszów w likwidacji) oraz nie przyjmuje depozytów. 

Szczegóły dotyczące wydzielonej części Raiffeisen Bank Polska S.A. znajdują się w planie podziału, dostępnym na stronach internetowych obu banków. 

Komunikat KNF nr 403 z dnia 14.09.2018 r.

Komunikat dostępny również na www.knf.gov.pl

Plan Podziału Raiffeisen Bank Polska S.A

Załącznik nr 1 Planu Podziału

Sprawozdanie Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A uzasadniające podział

Sprawozdanie Zarządu BGŻ BNP Paribas S.A uzasadniające podział Raiffeisen Bank Polska S.A

 

Regulacje prawne dotyczące działalności Raiffeisen Bank International AG oraz jego Oddziału w Polsce

 

Działalności Raiffeisen Bank International AG oraz jego oddziału w Polsce regulują m.in. następujące akty prawne:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013  - Rozporządzenie CRR ;

2. Austriacka federalna ustawa o bankowości (niem. Bankwesengesetz – BWG ) – tekst dostępny w języku niemieckim;

3. Polska ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Informujemy, że odesłania do ww. aktów prawnych mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią źródła prawa. Bank nie ponosi odpowiedzialności za aktualność aktów prawnych dostępnych pod wskazanymi odesłaniami oraz ewentualne błędy redakcyjne. Jedynym źródłem prawa są akty prawne opublikowane przez właściwe ograny promulgacyjne.