Banner

SĄD POLUBOWNY PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

 

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) rozwiązuje spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, w szczególności pomiędzy instytucjami finansowymi podlegającymi nadzorowi KNF (w tym bankami) a odbiorcami świadczonych przez nie usług. Przed Sądem Polubownym rozpatrywane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu - co do zasady - przekracza 500 zł oraz o sprawy o prawa niemajątkowe. 

Postępowanie przed Sądem Polubownym przy KNF może być prowadzone w dwóch trybach:  (i) jako postępowanie mediacyjne oraz (ii) postępowanie arbitrażowe.

  • Postępowanie mediacyjne może być przeprowadzone, jeżeli obie strony sporu wyrażają zgodę na przeprowadzenie mediacji w istniejącym pomiędzy nimi sporze. Dobrowolność mediacji oznacza również, że w każdej chwili strony mogą z mediacji zrezygnować. Mediacja polega na poszukiwaniu rozwiązania sporu pomiędzy stronami, które w obecności mediatora dążą do zawarcia akceptowanej przez siebie ugody. Mediator jest bezstronną osobą wybieraną zgodnie przez strony, nie jest doradcą ani rzecznikiem żadnej ze stron, jego jedynym zadaniem jest pomoc w osiągnięciu ugody. Ugoda zawarta pomiędzy stronami sporu ma, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego. Jeżeli stronom nie uda się osiągnąć porozumienia i postępowanie mediacyjne zakończy się niepowodzeniem, strony mogą skorzystać z możliwości poddania sporu rozstrzygnięciu przez Sąd Polubowny przy KNF w ramach postępowania arbitrażowego. W takim przypadku wymagana jest odrębna zgoda obu stron sporu.
  • Postępowanie arbitrażowe polega na poddaniu sporu pomiędzy stronami rozstrzygnięciu arbitra (arbitrów), który rozstrzyga, która z nich ma rację. Postępowanie to może być przeprowadzone również tylko wówczas, jeżeli obie strony wyrażają zgodę na rozstrzygnięcie istniejącego pomiędzy nimi sporu przez Sąd Polubowny. Istnieje możliwość, aby postępowanie arbitrażowe poprzedzone było - za zgodną wolą stron - mediacją (opisaną powyżej). W przypadku, w którym nie uda się zawrzeć ugody w drodze mediacji, sprawa automatycznie przekazywana jest do arbitrażu. Postępowania arbitrażowe w sporach, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi do 10 tys. zł, prowadzone są jednoosobowo. Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wyboru arbitra, wyznacza go Prezes Sądu. Postępowania arbitrażowe w sporach, gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 10 tys. zł, prowadzone są w składach trzyosobowych (chyba, że strony dokonały zgodnego wyboru jednego arbitra). 

Szczegółowe informacje dotyczące Sądu polubownego przy KNF, kosztów postępowania, jak również druki niezbędnych formularzy, uzyskać można na stronie: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny

Z powyższego źródła pochodzą również informacje na temat Sądu Arbitrażowego przy KNF, zawarte w niniejszym oświadczeniu.

 

Nadzór nad działalnością Raiffeisen Bank International AG sprawuje Europejski Bank Centralny oraz Österreichische Finanzmarktaufsicht (Austriacki Urząd ds. Rynku Finansowego).
Raiffeisen Bank International AG nie jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem art. 141a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wszystkie sprawy, w których złożone zostaną wnioski o rozwiązanie potencjalnych sporów Klientów z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce przed Sądem Polubownym przy KNF w drodze mediacji lub postępowania arbitrażowego, zostaną wnikliwie przeanalizowane i w każdym przypadku, w którym postępowanie to będzie prawnie dopuszczalne oraz rokujące na zakończenie sporu w tym trybie, Bank udział w takim postępowaniu zaakceptuje.