Banner

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASTRZEGANIA DOKUMENTU W CENTRALNEJ BAZIE DANYCH - DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

 

Pełna treść oświadczeń w przypadku przyjmowania zastrzeżenia dokumentu tożsamości od Klienta:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) Uczestnik informuje, a Klient oświadcza, że został poinformowany o tym, że Uczestnik jest administratorem danych w rozumieniu przepisów RODO w odniesieniu do danych osobowych umieszczonych we wniosku o dokonanie zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 14 RODO ZBP jako administrator danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEZONE informuje, a Klient oświadcza, że został poinformowany o tym, że:

 • administratorem danych osobowych jest Związek Banków Polskich, z siedzibą w Warszawie, ul. Zbigniewa Herberta 8, 00-380 Warszawa, dane kontaktowe: Biuro Obsługi Klienta, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A (zwane dalej – „BOK”), adres e-mail: kontakt@zbp.pl,
 • w ZBP wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zbp.pl lub pisemnie na adres BOK wskazany w pkt 1 (z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);
 • dane osobowe będą przetwarzane:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu uniemożliwienia wykorzystania utraconego dokumentu i danych w nich zawartych w sposób sprzeczny z prawem, wyeliminowania nadużyć popełnianych przy użyciu utraconego dokumentu lub z wykorzystaniem danych osobowych zawartych w utraconym dokumencie,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes ZBP, jako administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami;
  • zakres danych osobowych przetwarzanych w tym zbiorze obejmuje Pani/Pana: imię i nazwisko, PESEL, nr i serię dokumentu osobistego, terminu ważności dokumentu,
  • odbiorcami danych są podmioty, w tym przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności identyfikują osoby na podstawie dokumentów umożliwiających stwierdzenie tożsamości lub przyjmują zapłatę przy użyciu czeków lub elektronicznych instrumentów płatniczych,
 • dane osobowe będą przechowywane:
  • dla celów uniemożliwienia wykorzystania utraconego dokumentu i danych w nich zawartych w sposób sprzeczny z prawem - do upływu terminu ważności dokumentu, a w przypadku jego braku przez okres 10 lat od daty dokonania zastrzeżenia dokumentu,
  • dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz:
  • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych; uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa),
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.