Banner
Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem
Umowa o pracę

 

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu wszystkich osób pozostających przy zobowiązaniu na druku Banku lub spełniające wymogi Banku (ważny 2 miesiące od daty wydania)  
 • Historia wpływów wynagrodzenia na rachunek bankowy za ostatnie 6 miesięcy wszystkich osób pozostających przy zobowiązaniu;
 • Historia konta z ostatnich 3 miesięcy wszystkich osób pozostających przy zobowiązaniu;
Renta / Emerytura /Świadczenie przedemerytalne

 

 • Aktualna decyzja o przyznaniu/waloryzacji renty / emerytury / świadczenia przedemerytalnego;
 • Odcinek renty / emerytury/świadczenia przedemerytalnego z ostatniego miesiąca lub potwierdzenie wpływu świadczenia na rachunek bankowy za ostatni miesiąc;
Umowa zlecenie/o dzieło/o pracę nakładaczą/umowa agencyjna

 

 • Deklaracja podatkowaza rok ubiegły potwierdzona przez Urząd Skarbowy, bądź z potwierdzeniem nadania, bądź z urzędowym potwierdzeniem odbioru
 • Umowy za ostatnie 12 miesięcy wraz z rachunkami lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu na druku Banku (ważny 2 miesiące od daty wydania)
 • Historia wpływów wynagrodzenia na rachunek bankowy za ostatnie 6 miesięcy wszystkich osób pozostających przy zobowiązaniu
 • Historia konta z ostatnich 3 miesięcy wszystkich osób pozostających przy zobowiązaniu;
Kontrakt menedżerski
 
 • Oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu na druku Banku (ważny 2 miesiące od daty wydania)
 • Deklaracja podatkowa za rok ubiegły potwierdzona przez Urząd Skarbowy, bądź z potwierdzeniem nadania, bądź z urzędowym potwierdzeniem odbioru
 • Kontrakt menedżerski
 • Historia wpływów wynagrodzenia na rachunek bankowy za ostatnie 6 miesięcy wszystkich osób pozostających przy zobowiązaniu
 • Historia konta z ostatnich 3 miesięcy wszystkich osób pozostających przy zobowiązaniu
 • Jeżeli kontrakt menedżerski rozliczany jest z Urzędem Skarbowym jak umowa zlecenie /o dzieło należy przedłożyć dokumenty finansowe:
  • Potwierdzenie wpływów wynagrodzenia na rachunek za ostatnie 12 miesięcy)
  • Pełna historia rachunku (zawierająca wszystkie transakcje) z ostatnich 3 miesięcy, na który przekazywane jest wynagrodzenie lub rachunki do umów zlecenia za 12 miesięcy (w przypadku uzyskiwania dochodów w gotówce);
Najem/dzierżawa nieruchomości

 

 • Umowy najmu/dzierżawy za ostatnie 12 miesięcy
 • Dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (np. podstawa nabycia, odpis z księgi wieczystej lub wydruk z elektronicznych ksiąg wieczystych)
 • Deklaracja podatkowa (PIT-36 lub PIT-28) za rok ubiegły, potwierdzona przez Urząd Skarbowy, bądź z potwierdzeniem nadania, bądź z urzędowym potwierdzeniem odbioru;
Umowa o pracę - dochód z zagranicy

 

 • Oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu na druku Banku (ważny 2 miesiące od daty wydania) - Employment Certyficate) (zaświadczenie na innym druku niż druk Banku powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • Pełna historia rachunku (zawierająca wszystkie transakcje) z ostatnich 6 miesięcy na który przekazywane jest wynagrodzenie, przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenia nie są wymagane dla wyciągów w języku angielskim);
Dochód marynarzy

 

 • Oryginał zaświadczenia armatora o zatrudnieniu na druku Banku (ważny 2 miesiące od daty wydania) - Employment Certyficate) (zaświadczenie na innym druku niż druk Banku powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • Ostatni kontrakt przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego
 • Książeczka żeglarska
 • Pełna historia rachunku (zawierająca wszystkie transakcje) z ostatnich 12 miesięcy, na który przekazywane jest wynagrodzenie z kontraktu, przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenia nie są wymagane dla wyciągów w języku angielskim);
Działalność gospodarcza rozliczana na zasadach ogolnych (IDG) 

 

 • PIT 36 lub 36L za poprzedni rok podatkowy potwierdzony przez Urząd Skarbowy lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
 • KPIR za bieżący rok z podpisem i pieczątką biura rachunkowego potwierdzającego prawidłowość danych
 • Zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu (ważne 2 miesiące od daty wydania);
Działalność gospodarcza rozliczana na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego

 

 • PIT 28 za poprzedni rok podatkowy potwierdzony przez Urząd Skarbowy lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
 • Zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu (ważne 2 miesiące od daty wydania);
Działalność gospodarcza rozliczana na podstawie karty podatkowej

 

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości składki podatku na bieżący rok
 • Zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu (ważne 2 miesiące od daty wydania);


WSTECZ